" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

C#.NET FEJLESZTŐ

fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

ELEMZŐ (PMO)

Részvétel a felügyeleti vizsgálatok helyszíni szakaszában a szükséges adatok, információk beszerzésének támogatásában. Részvétel mind a folyamatos felügyelés, mind a vizsgálatok off-site szakaszának adatelemezéssel történő támogatásában. Gondoskodás a terület felelősségi körébe tartozó riporting rendszerek fejlesztéséről és üzemeltetéséről.

FELÜGYELŐ

A kijelölt pénzügyi vállalkozások tekintetében a folyamatos felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében, a pénzügyi vállalkozások által küldött adatszolgáltatások figyelemmel kísérése és elemzése, a pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos hírek, értesülések naprakész ismerete, valamint az intézmények termékeinek kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi és prudenciális vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásokban beérkezett kérelmek kivizsgálása; aktív közreműködés a felügyelési eszközök és folyamatok fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi és prudenciális elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi vállalkozások tevékenységének, termékeinek monitoringjában;

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában; a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: az intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, az intézmények termékeinek naprakész ismerete, valamint kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban a beérkezett kérelmek kivizsgálása, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT BIZTONSÁGI COMPLIANCE FELELŐS

Jogszabályi, hatósági, valamint egyéb üzleti kötelezettségek előírásainak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos információbiztonsági kontrollok kialakítása, betartatása és ellenőrzése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumainak előkészítése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumai által előírt eljárások végrehajtásának biztosítása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, az előírt nyilvántartások naprakész vezetése. A vonatkozó szabályzások szerinti folyamatba épített IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtása és a teljes körű IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtásában való részvétel. Az érintett szakterületekkel együttműködve folyamatos elemzése és értékelése a Bank informatikai rendszerét fenyegető veszélyek kockázatának.

JUNIOR ELEMZŐ

Részvétel a felügyeleti vizsgálatok helyszíni szakaszában a szükséges adatok, információk beszerzésének támogatásában. Részvétel mind a folyamatos felügyelés, mind a vizsgálatok off-site szakaszának adatelemezéssel történő támogatásában. Gondoskodás a terület felelősségi körébe tartozó riporting rendszerek fejlesztéséről és üzemeltetéséről.

JUNIOR ELEMZŐ (KVE)

Jegybanki szempontból is meghatározó gazdasági folyamatok célzott vizsgálata vállalati felmérések és mikroelemzési módszerek alkalmazásával, A magyar vállalatok versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejlemények elemzése, különös tekintettel a fizikai, pénzügyi és humán tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre, Vállalati felmérésekkel kapcsolatos projektek kidolgozása, szervezése, Kérdőívszerkesztés, a kérdőív tesztelése, reprezentatív minta kijelölése, konzisztenciavizsgálat és imputálási eszközök meghatározása, fókuszcsoportos vizsgálatok szervezése és lebonyolítása, az eredmények elemzése, tanulmányírásban való részvétel és annak prezentálása, A kis- és középvállalati szektor szerkezetét és jellemzőit elemző hazai és nemzetközi kutatások nyomon követése, ismertetése.

Kockázatelemző

Részvétel a kockázatvállalási és befektetési stratégia kidolgozásában, implementációjában és rendszeres felülvizsgálatában; A stratégia elkészítéséhez szükséges kvantitatív és kvalitatív eszközök rendszerének fejlesztése és működtetése, valamint a stratégia implementálási feladatainak ellátása; A pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetése; A kockázati limitrendszer fejlesztése, a referencia portfoliók meghatározása; Részvétel új ügylettípusok, eszközosztályok, kereskedési stratégiák üzleti döntés előkészítésében, értékelésében, külföldi és hazai hitelintézetek minősítésében;

SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS / BANKMŰVELETI REFERENS

Treasury ügyletekkel kapcsolatos lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartást, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

SENIOR IT SECURITY ANALYST

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

STATISZTIKAI ELEMZŐ / JUNIOR STATISZTIKAI ELEMZŐ

Aktív részvétel a hitelintézetek statisztikai mérlegéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi publikációk, közlemények összeállításában, illetve az ehhez szükséges adatok ellenőrzésében, előkészítésében. Aktív részvétel a beérkezett adatok adatminőségének javítását célzó újabb ellenőrzési szempontok kidolgozásában. Részvétel az adatok feldolgozását végző informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó követelményspecifikációk elkészítésében, az elkészült fejlesztések tesztelésében. Kapcsolattartás az MNB-n belül és a partnerintézményekkel, valamint együttműködés a hazai és nemzetközi elemzőkkel. Az adatszolgáltatási igények képviselete az adatszolgáltatók felé.

SZABÁLYOZÁSI SZAKÉRTŐ

Közreműködés az MNB felügyeleti tevékenységét befolyásoló hazai és EU jogszabályok előkészítésében és figyelemmel kísérésében. Szakmai koordináció az egységes szabályozói MNB álláspont kialakítása során. Közreműködés az Európai Felügyeleti Hatóságok által gondozott szakmai anyagok előkészítésében és hazai implementálásában. Közreműködés nemzetközi szakmai elemzések készítésében, felügyelt intézményekre vonatkozó prudenciális szabályok alkalmazását segítő MNB ajánlások és egyéb szakmai anyagok készítésében.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZAKÉRTŐ

Írásbeli ügyfélmegkeresések fogadása, áttekintése, kezelése, megválaszolása; tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, a megfelelő módon támogatva az ügyfeleket a szükséges dokumentumok kitöltésében, összeállításában; tájékoztatás nyújtása pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; az ügyfelek fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelmeinek hatásköri szempontból történő ellenőrzése, továbbá intézkedésre történő továbbítása a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló szakterületek részére;

VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

Jegybanki szempontból is meghatározó gazdasági folyamatok célzott vizsgálata vállalati felmérések és mikroelemzési módszerek alkalmazásával. A magyar vállalatok versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejlemények elemzése, különös tekintettel a fizikai, pénzügyi és humán tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre. Vállalati felmérésekkel kapcsolatos projektek vezetése és koordinálása, megvalósításának támogatása. Kérdőívszerkesztés, a kérdőív tesztelése, reprezentatív minta kijelölése, konzisztenciavizsgálat és imputálási eszközök meghatározása, fókuszcsoportos vizsgálatok szervezése és lebonyolítása, az eredmények elemzése, tanulmányírásban való részvétel és annak prezentálása. A kis- és középvállalati szektor szerkezetét és jellemzőit elemző hazai és nemzetközi kutatások nyomon követése, ismertetése.