" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BANKMŰVELETI REFERENS

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

Elemző (JDK)

Részt vesz az MNB monetáris politikai eszköztárának kialakításában, működtetésében; részt vesz a pénzügyi piacok likviditásával és struktúrájával kapcsolatos elemzési és kutatási projektekben; részt vesz a devizatartalék-stratégiával kapcsolatos elemzési és kutatási munkában; kapcsolatot tart, szakmai véleménycserét folytat a jegybank kereskedelmi banki és egyéb partnereivel; részt vesz a jegybanki eszköztárral, a bankrendszeri likviditással, valamint a devizatartalék stratégiával kapcsolatos elemzői és publikációs munkában.

Elemző (KVE)

A költségvetési folyamatok elemzése és előrejelzése. Az államháztartás finanszírozási folyamatainak elemzése és előrejelzése. Részvétel az MNB Költségvetési jelentésének és Inflációs jelentésének készítésében. Elemzések, prezentációk készítése a felsővezetők tájékoztatása és a döntéselőkészítés érdekében. Közreműködés a Költségvetési Tanács munkáját segítő elemzésekben.

Felügyelő (HVF)

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel kijelölt kockázati témákban (eseti kijelölés alapján vizsgálatvezetői feladatok ellátása); kapcsolattartás, szakmai egyeztetés és támogatás nyújtása az MNB társterületei részére; a pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó (magyar és nemzetközi) szakmai normák és standardok, felügyeleti ajánlások, iránymutatások, elvárások folyamatos nyomon követése; részvétel felügyeleti szabályozóeszközök kidolgozásában;

FOGYASZTÓVÉDELMI REFERENS VAGY FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában; a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: az intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, az intézmények termékeinek naprakész ismerete, valamint kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban a beérkezett kérelmek kivizsgálása, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

MNB informatikai fejlesztési projektjeinek vezetése az MNB Projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően. A főbb feladatok: projektek előkészítése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése, a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomonkövetése és rendszeres időközönként történő beszámolás; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); informatikai fejlesztési projektekben az igényfelmérési, megvalósítással összefüggő majd a tesztelési feladatok irányítása, támogatása;

Jogász (BPE)

Döntés-előkészítés, illetve ügykezelés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magánnyugdíj-pénztári, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói tevékenységgel összefüggő jogérvényesítési feladatok, valamint az engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási kérelmek tekintetében, szükség szerint előbbi feladatok ellátása a biztosítási szektor tekintetében is; az MNB felügyelete alá tartozó intézményeket érintő engedélyezési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; kijelölés alapján önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknál és magánnyugdíjpénztáraknál – szükség szerint a biztosítóknál, biztosításközvetítőknél – folytatott jogérvényesítési eljárásokban való jogi konzulensi feladatok ellátása, továbbá jogérvényesítési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; az Európai Unió szakbizottságaiban, szakértői munkacsoportjaiban kijelölés esetén az MNB képviseletének ellátása; jogi tartalmú beadványok, hatósági megkeresések megválaszolása;

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében, a felügyeleti vizsgálatok lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni vizsgálatokban, a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben, részvétel a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében, közreműködés a jogszabályok és egyéb szabályozó eszközök előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában.

jogász / vezető jogász (PRE)

Az MNB makroprudenciális eszköztárába tartozó eszközök bevezetéséhez és működtetéséhez kap-csolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése, a kapcsolódó jogszabályi kérdések vizsgálata, jog-szabályok szövegezése. Döntés-előkészítő anyagok készítése a pénzügyi szektorra vonatkozó, rendszerkockázat szempont-jából kiemelt fontosságú policy és szabályozási kérdésekről. Aktív közreműködés az egyéb hazai és nemzetközi szabályozási kérdéseket érintő projektekben, nemzetközi munkacsoportokban. Felsővezetők számára tájékoztatók, jogi vélemények készítése. Publikációk készítése releváns témákban.

Junior felügyelő (HIF)

Részvétel a felügyelt intézmények működésében rejlő likviditási kockázatok folyamatos azonosításában, mérésében, monitoringjában, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazásában; A likviditási kockázatok tekintetében az éves felügyelési program által meghatározott konkrét felügyelési feladatok végrehajtása, és kijelölés szerint részvétel a helyszíni vizsgálatokban; A felügyelt intézmények likviditási kockázati rendszereinek, modelljeinek, riportjainak és folyamatainak elemzése és értékelése; Rendszeres kapcsolattartás az Európai Központi Bankkal, az Európai Bankhatósággal (EBA) és a külföldi felügyeletekkel. A Főosztály feladatait a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

JUNIOR KUTATÓ/KUTATÓ

Alkalmazott kutatások önálló végzése, a kutatás eredményeinek publikálása az MNB saját kiadványaiban, valamint tudományos folyóiratokban, Háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához, Kutatók és vezető kutatók munkájának támogatása a junior kutató pozíció esetén, Adatbázisok kezelése, tisztítása.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ, HITELKOCKÁZATI SZAKÉRTŐ (IFF)

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; Közreműködés a hitelintézetek hitelkockázathoz kapcsolódó tőkeszámítási modelljeinek (PD, LGD, EAD) rekonstruálásában és validációjában; Részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; Nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése; Eredmények vizualizációja, új eredmények vezetői bemutatása;

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS

Deviza-ügyfélszámla vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Deviza-fizetési forgalom (papíron és elektronikusan érkező fizetési megbízások) lebonyolítása, ellenőrzése, jutalékok, díjak, kamatok elszámolása, kapcsolódó levelezés. Nosztró számlák egyeztetése és nyitott tételek nyilvántartása, feladása a társterületeknek. Főkönyvi egyeztetések, leltározás. Aláírásellenőrzés és specimenkezelés.

SZAKMAI TITKÁR

Közreműködés az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges elemzések véleményezésében, elkészítésében, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában. A szervezeti egység vezetője részére elemzések előkészítése, a szakmai területek által megvalósítandó munkafolyamatok koordinálása. Részletesen: az MNB felsővezetése elé kerülő szakmai anyagok ellenőrzése, koordinálása, szakmai véleményezése; közreműködés a döntés-előkészítő szakmai anyagok előkészítésében, véleményezésében; a szervezeti egység vezetőjének operatív támogatása;

SZAKMAI TITKÁR

A kapcsolódó, szakmai területek által megvalósítandó munkafolyamatok koordinálása a hatékony információ áramlás biztosítása. Az MNB felsővezetése elé kerülő szakmai anyagok ellenőrzése, véleményezése. A szervezeti egység vezetője részére elemzések, feljegyzések készítése. A szervezeti egység vezetőjének operatív támogatása menedzsment-feladatokban. Részvétel az MNB szakmai publikációs tevékenységének szervezésében.

Vezető felügyelő (HVF)

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel kijelölt kockázati témákban (eseti kijelölés alapján vizsgálatvezetői feladatok ellátása); a kompetenciájába tartozó kockázatok szakértői feladatainak ellátása; projektfeladatok ellátása, illetve eseti kijelölés alapján önálló projekt koordinálása vagy munkacsoport vezetése; kijelölés alapján részvétel az EU, más nemzetközi szervezetek, illetőleg az általuk létrehozott munkacsoportok munkájában;

vezetői asszisztens (PDP)

Általános irodai teendők ellátása, ügyintézés, adminisztratív feladatok, napi operatív titkársági feladatok elvégzése egy dinamikus munkakörnyezetben. Postázás, futárszolgálattal való eseti kapcsolattartás, beérkező hívások fogadása, iktatás. Külföldi, belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó dokumentáció kezelése, nyilvántartása. Magyar és külföldi vendégek, munkatársak fogadása, reprezentáció. Nyilvántartások, költségelszámolások vezetése.