" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda legfontosabb feladata a felügyelete alá tartozó alkalmazások üzemszerű működésének zökkenőmentes biztosítása és a működési minőség folyamatos fenntartása, dokumentálása. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. A felügyelete alá tartozó alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

ALKALMAZÁSGAZDA (KONDOR RENDSZER-FUSION CAPITAL)

Az alkalmazásgazda legfontosabb feladata a felügyelete alá tartozó alkalmazások üzemszerű működésének zökkenőmentes biztosítása és a működési minőség folyamatos fenntartása, dokumentálása. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. A felügyelete alá tartozó alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

ALKALMAZÁSGAZDA (SWIFT/VIBER RENDSZER)

Az alkalmazásgazda Kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; A döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; Közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; A megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; Kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

C#.NET FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

A Magyar Nemzeti Bank Alkalmazásfejlesztési osztályán informatikai alkalmazások programozási feladatainak ellátása, elsősorban Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

elemző (KVE KVEF)

A költségvetési folyamatok elemzése és előrejelzése. Az államháztartás finanszírozási folyamatainak elemzése és előrejelzése. Részvétel az MNB Költségvetési jelentésének és Inflációs jelentésének készítésében. Elemzések, prezentációk készítése a felsővezetők tájékoztatása és a döntéselőkészítés érdekében. Közreműködés a Költségvetési Tanács munkáját segítő elemzésekben.

Elemző (KVE KVK)

Közreműködés nemzetközi szervezetekkel közös költségvetési vonatkozású munkákban, A nemzetközi fiskális folyamatok elemzése, A hazai államháztartási folyamatok elemzése és előrejelzése, Hazai költségvetési hatásvizsgálatok mikromodellek segítségével, Költségvetési témájú kutatási projektekben való részvétel.

Elemző munkatárs

Részvétel fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek működésének elemzésében, a rendszerek kockázatainak (főként likviditási kockázat) feltárásában, a rendszerekben lévő likviditásra ható tényezőknek feltárásában, a rendszertagok likviditás menedzsmentjének nyomon követésében és értékelésében. Részvétel a Jelentés a fizetési rendszerről c. MNB kiadvány írásában, illetve elemzési módszertanának, továbbfejlesztésében. A fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás meghatározása, a statisztikai adatok feldolgozásához és értékeléséhez kapcsolódó módszertan kialakítása, a statisztikai adatok elemzése, adattáblák nyilvántartása és kezelése, valamint az arra épülő belső információs rendszer fejlesztése, kezelése, interaktív riportfelület (dashboard) fejlesztése, MNB honlapon adat publikálás. A felvigyázási tevékenységhez kapcsolódó üzleti analitikai megoldások - hatékony felügyeleti, monitoring és korai figyelmeztető- előrejelzőmodell továbbfejlesztése. Felvigyázói átfogó értékelés módszertanának fejlesztése és az értékelésben való részvétel.

FELÜGYELŐ (TPI)

Részvétel a szabályozott piacra bevezetett, illetve multilateriális kereskedési rendszerbe regisztrált értékpapírok kibocsátóinak folyamatos felügyeletében, valamint a kapcsolódó ellenőrzési eljárásokban; részvétel a kibocsátók által nyilvánosságra hozott rendszeres és rendkívüli tájékoztatások monitorozásában, elemzésében, intézkedések előkészítésében; részvétel a kibocsátók által küldött, illetve velük kapcsolatban érkező bejelentések feldolgozásában; részvétel a belső nyilvántartások vezetésében; a szakterület munkájával kapcsolatos beszámolók, előterjesztések, feljegyzések, összefoglalók elkészítése, illetve az abban való részvétel;

FELÜGYELŐ (TPI - PEO)

Részvétel vizsgálatvezetőként vagy felügyelőként jogosulatlan tevékenység vagy piaci visszaélés gyanúja esetén, hivatalból indított piacfelügyeleti eljárásokban; a főosztály munkájával kapcsolatos beszámolók, előterjesztések, feljegyzések, összefoglalók elkészítése, illetve az abban való részvétel; részvétel jogszabályok, belső szabályozó dokumentumok, vezetői és vezetői testületi döntések, közlemények, állásfoglalások, ajánlások, útmutatók és egyéb felügyeleti kiadmányok elkészítésében és véleményezésében, illetve ezek változásának folyamatos figyelemmel kísérése; külső és belső projektek, illetve bizottságok munkájában való részvétel.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ - LIKVIDITÁSI SZAKÉRTŐ

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: Folyamatosan értékeli és figyelemmel követi a felügyelt intézmények likviditási kockázatkezelési rendszerét, szükség esetén javaslatokat tesz azok fejlesztésére. Kapcsolatot tart az intézmények likviditási kockázati adatszolgáltatásainak felelőseivel rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatások kapcsán (negyedéves, éves adatszolgáltatások, negyedéves, féléves, éves beszámolók). Szükség esetén intézménnyel kapcsolatban likviditási kockázati intézkedési tervet javasol és közreműködik azok végrehajtásában. A feladatkörébe tartozó azon intézmények körében, melyek egy külföldi tulajdonos intézmény összevont alapú felügyelete alá tartozó leányintézményei, fióktelepei, vagy pénzügyi konglomerátum tagjai, ellátja a külföldi székhelyű pénzügyi csoportokkal kapcsolatos felügyeleti státuszból adódó nemzetközi szakmai feladatokat a likviditási kockázatok témakörében.

GAZDÁLKODÁSI SZAKÉRTŐ

A Protokoll és rendezvényszervezési főosztály hatáskörébe tartozó költségekhez kapcsolódó költséggazdai adminisztrációs feladatok ellátása (pénzügyi tervezési előkészületek; iktatási feladatok; beszerzési eljárásokban való közreműködés; szolgáltatási szerződések létrejöttének adminisztrációja; szolgáltatások megrendeléséhez, teljesüléséhez kapcsolódó ügyintézés; raktárkészlet felügyelet). A feladat ellátással összefüggő jogszabályok, belső szabályok, illetve a vezetői utasítások által meghatározott feladatok teljesítése, a szükséges intézkedések végrehajtásával együtt. A Protokoll és rendezvényszervezési főosztály pénzügyi terveinek, beszámolóinak összeállítása. Értekezletek, találkozók előkészítése és szervezése, magyar és angol nyelvű levelek, emlékeztetők, beszámolók írása, jegyzőkönyvek összeállítása az elvárt pontossági és időbeli követelményekkel összhangban, a megrendelői igényeknek megfelelően. Nemzetközi és belföldi, valamint külső helyszínen megvalósuló konferenciákhoz, rendezvényekhez, szakmai konzultációkhoz, programokhoz szükséges logisztikai (utazás stb.), tartózkodási (szállás stb.), biztonsági (biztosítás stb.) és egyéb kapcsolódó feltételek biztosítása, egyeztetése, előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban; A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

junior elemző/elemző (KGE KEF)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében.

(JUNIOR) ELEMZŐ (JDK)

Részvétel az MNB monetáris politikai eszköztárának kialakításában, működtetésében; Részvétel a pénzügyi piacok likviditásával és struktúrájával kapcsolatos elemzési és kutatási projektekben; Részvétel a devizatartalék-stratégiával kapcsolatos elemzési és kutatási munkában; Kapcsolattartás, szakmai véleménycsere a jegybank kereskedelmi banki és egyéb partnereivel; Rendszeres és igény szerinti egyedi riportok, tájékoztatók, elemzések elkészítése az MNB felső vezetése számára, szükség esetén ezek élőszóban történő bemutatása;

Junior elemző (KVE VKSE)

Jegybanki szempontból is meghatározó gazdasági folyamatok célzott vizsgálata vállalati felmérések és mikroelemzési módszerek alkalmazásával; A magyar vállalatok versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejlemények elemzése, különös tekintettel a fizikai, pénzügyi és humán tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre; Vállalati felmérésekkel kapcsolatos projektek kidolgozása, szervezése, lebonyolítása és kiértékelése; Kérdőívszerkesztés, a kérdőív tesztelése, reprezentatív minta kijelölése, konzisztenciavizsgálat és imputálási eszközök meghatározása, fókuszcsoportos vizsgálatok szervezése és lebonyolítása, az eredmények elemzése, tanulmányírásban való részvétel és annak prezentálása; A kis- és középvállalati szektor szerkezetét és jellemzőit elemző hazai és nemzetközi kutatások nyomon követése, ismertetése;

KOCKÁZATELEMZŐ

Részvétel a kockázatvállalási és befektetési stratégia kidolgozásában, implementációjában és rendszeres felülvizsgálatában; A pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetése; A kockázati limitrendszer fejlesztése, a referencia portfoliók meghatározása; Részvétel új ügylettípusok, eszközosztályok, kereskedési stratégiák üzleti döntés előkészítésében, értékelésében, külföldi és hazai hitelintézetek minősítésében; Rendszeres és igény szerinti egyedi riportok, tájékoztatók, elemzések elkészítése az MNB felső vezetése számára, szükség esetén ezek élőszóban történő bemutatása;

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése, feljegyzések, javaslatok készítése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban. Közreműködés az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében. A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ/VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

A Nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgató munkájának támogatása gazdaságtudományi ismeretterjesztési szempontból. Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel elsősorban a monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban. Közreműködés az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében. Módszertani változásokra, új eszközök bevezetésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Az MNB oktatási programjaiban való részvétel. Tananyag kidolgozása, tanterv összeállítása, fejlesztése. Nemzetközileg elismert külföldi előadókkal közös oktatási tevékenység, velük való kapcsolattartás. Szakmai támogatás az oktatási programok, előadások, konferenciák, szakmai műhelyek szervezéséhez. A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.