" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

Asszisztens (FPT)

Részvétel a Fenntartható pénzügyek főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: főosztályvezető munkájának operatív segítése; értekezletek, találkozók előkészítése és szervezése, prezentációk, írásos anyagok formázása; magyar és angol nyelvű levelek írása, jegyzőkönyvek összeállítása;

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

elemző (KVE KVEF)

A költségvetési folyamatok elemzése és előrejelzése. Az államháztartás finanszírozási folyamatainak elemzése és előrejelzése. Részvétel az MNB Költségvetési jelentésének és Inflációs jelentésének készítésében. Elemzések, prezentációk készítése a felsővezetők tájékoztatása és a döntéselőkészítés érdekében. Közreműködés a Költségvetési Tanács munkáját segítő elemzésekben.

Elemző (KVE KVK)

Közreműködés nemzetközi szervezetekkel közös költségvetési vonatkozású munkákban, A nemzetközi fiskális folyamatok elemzése, A hazai államháztartási folyamatok elemzése és előrejelzése, Hazai költségvetési hatásvizsgálatok mikromodellek segítségével, Költségvetési témájú kutatási projektekben való részvétel.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ - LIKVIDITÁSI SZAKÉRTŐ

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: Folyamatosan értékeli és figyelemmel követi a felügyelt intézmények likviditási kockázatkezelési rendszerét, szükség esetén javaslatokat tesz azok fejlesztésére. Kapcsolatot tart az intézmények likviditási kockázati adatszolgáltatásainak felelőseivel rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatások kapcsán (negyedéves, éves adatszolgáltatások, negyedéves, féléves, éves beszámolók). Szükség esetén intézménnyel kapcsolatban likviditási kockázati intézkedési tervet javasol és közreműködik azok végrehajtásában. A feladatkörébe tartozó azon intézmények körében, melyek egy külföldi tulajdonos intézmény összevont alapú felügyelete alá tartozó leányintézményei, fióktelepei, vagy pénzügyi konglomerátum tagjai, ellátja a külföldi székhelyű pénzügyi csoportokkal kapcsolatos felügyeleti státuszból adódó nemzetközi szakmai feladatokat a likviditási kockázatok témakörében.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a piacfelügyeleti szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a piacfelügyeleti és egyéb hatósági eljárások lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni ellenőrzésekben; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben; közreműködés a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos felügyeleti vélemény kialakításában; az egyes eljárások során tudomására jutott jogszabálysértés esetén a társhatóságok eljárásának kezdeményezése;

junior elemző/elemző (KGE KMF)

Közreműködés az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Az új munkatárs az Igazgatóság Közgazdasági modellezési főosztályának tevékenységébe kapcsolódik be, mely során részt vesz a makrogazdasági témájú önálló elemzési, kutatási projektekben. Részletesen: Részvétel az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeinek működtetésében és fejlesztésében Előrejelzések készítése az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeivel Makrogazdasági és mikroökonómiai témájú önálló elemzési, kutatási projektekben való részvétel

Junior elemző (KVE VKSE)

Jegybanki szempontból is meghatározó gazdasági folyamatok célzott vizsgálata vállalati felmérések és mikroelemzési módszerek alkalmazásával; A magyar vállalatok versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejlemények elemzése, különös tekintettel a fizikai, pénzügyi és humán tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre; Vállalati felmérésekkel kapcsolatos projektek kidolgozása, szervezése, lebonyolítása és kiértékelése; Kérdőívszerkesztés, a kérdőív tesztelése, reprezentatív minta kijelölése, konzisztenciavizsgálat és imputálási eszközök meghatározása, fókuszcsoportos vizsgálatok szervezése és lebonyolítása, az eredmények elemzése, tanulmányírásban való részvétel és annak prezentálása; A kis- és középvállalati szektor szerkezetét és jellemzőit elemző hazai és nemzetközi kutatások nyomon követése, ismertetése;

Junior kutató / Kutató

Alkalmazott kutatások önálló végzése, a kutatás eredményeinek publikálása az MNB saját kiadványaiban, valamint tudományos folyóiratokban; Háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához; Kutatók és vezető kutatók munkájának támogatása a junior kutató munkakör betöltése esetén; Adatbázisok kezelése, tisztítása.

Junior portfóliókezelő

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; Napi devizalikviditási pozíció menedzselése; Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - HITELKOCKÁZATI MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; közreműködés a hitelintézetek tőkeszámítási modelljeinek (PD, LGD, CCF) rekonstruálásában és validációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; eredmények vizualizációja, vezetői bemutatása; nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - ÜZLETI MODELLEZŐ

Részvétel a felügyelt hitelintézetek stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek működését leíró modellek és stressz tesztek kialakításában és továbbfejlesztésében; bankok mérlegének elemzése; belső banki stressztesztek értékelése, elemzése; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (NFO)

Deviza-ügyfélszámla vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Deviza-fizetési forgalom (papíron és elektronikusan érkező fizetési megbízások) lebonyolítása, ellenőrzése, jutalékok, díjak, kamatok elszámolása, kapcsolódó levelezés. Nosztró számlák egyeztetése és nyitott tételek nyilvántartása, feladása a társterületeknek. Főkönyvi egyeztetések, leltározás. Aláírásellenőrzés és specimenkezelés.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése.

SENIOR BÉRSZÁMFEJTŐ, TB ÜGYINTÉZŐ

Bérszámfejtési feladatok teljes körű ügyintézése. Munkabérek és bérjellegű kifizetések rögzítése, ellenőrzése, számfejtése. Konstruktív szakmai részvétel bérszámfejtési folyamatok optimalizációjában. Munkaidő- és távollétnyilvántartó rendszer fejlesztése. Bérszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatások, bevallások, jelentések, kimutatások, statisztikák készítése.

statisztikai elemző (AGF AMO)

Aktív részvétel a mikroadatokat tartalmazó adatgyűjtések kialakításában, továbbfejlesztésében és minőségellenőrzésében. A mikroadatokkal kapcsolatban külső és belső partnerekkel történő kapcsolattartás. A mikroadat-menedzsmenthez kapcsolódó IT feladatok (pl. lekérdezések, riportok készítése, tesztelési feladatok stb.).

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT FELÜGYELET (PIT)

Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelés nyújtása az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozásának és továbbfejlesztésének támogatása. Az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődésének nyomonkövetése.

VEZETŐI ASSZISZTENS

Az igazgatóság vezetői munkafolyamatainak támogatása a kapcsolódó szakmai részfeladatok, adminisztratív, szervezési feladatok ellátásával, az igazgatóhoz érkező megkeresések feldolgozásával és rendszerezett továbbításával. A határidők nyomon követése, betartásának elősegítése. Az igazgatóság számára készülő előterjesztések, tájékoztatók elkészítésében szakmai közreműködés, valamint azok adminisztrációjának ellátása. Az igazgatóság munkavállalóival kapcsolatos adminisztrációs teendők (pl. jogosultságok ügyintézése stb.) ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése, az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség rendszeres, pontos biztosítása. Szükség esetén közreműködés a programok zavartalan lebonyolításában. Önálló ügyintézés a szervezeti egységet érintő beszerzések, javítások, karbantartások és működéshez kapcsolódó egyéb ügyekben a munka zavartalanságának biztosítása érdekében