" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazdai feladatokat ellátó munkavállaló (rendszergazda) Kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

BUSINESS OBJECTS (BO) ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazdai feladatokat ellátó munkavállaló (rendszergazda) kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

Elemző (BPK)

Előrejelzi és nyomon követi magyar biztosítási- és pénztári szektor folyamatait; elemzi és értékeli biztosítási- és pénztári szektorból kiinduló prudenciális kockázatokat, a felügyelt intézmények makrogazdasági kitettségét; feltárja a makrokörnyezeti változások biztosítási- és pénztári szektorra gyakorolt hatásait, és felhasználja ezeket a szektorok várható fejlődésének elemzéséhez; részt vesz a biztosítási és pénztári szektorokról szóló jelentések (kiemelten a Biztosítási, pénztári és tőkepiaci kockázati jelentés) készítésében; háttérelemzéseket készít a hazai jogszabályi változások hatásairól;

ELEMZŐ (STR)

Az intézményekre vonatkozó szanálási tervek elkészítésében és felülvizsgálatában való részvétel; a szanálási tervezés során szanálhatósági értékelések elvégzése, és szanálhatósági akadályok feltárása esetén javaslattétel az akadályok mérséklésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedések megtételére; a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által benyújtott helyreállítási tervek véleményezésében való közreműködés; szanálással és reorganizációval kapcsolatos elemzések, értékelések, döntés-előkészítő anyagok elkészítése; részvétel a szanálási keretrendszer fejlesztésére vonatkozó új szabályozási tervezetek véleményezésében;

ENGEDÉLYEZÉSI SZAKÉRTŐ

Közreműködik a kibocsátási engedélyezési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében, különösen az alábbi eljárások kapcsán: Értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, szabályozott piacra történő bevezetéséhez, illetve nyilvános értékesítésre felajánlásához készült kibocsátási tájékoztató közzétételének engedélyezése; értékpapírok zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó bejelentések; befektetési alapok nyilvántartásba vétele, illetve törlése; befektetési alapok forgalomba hozatalával, egyesülésével, átalakulásával és kezelési szabályzat módosításával kapcsolatos engedélyezési eljárások;

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktívan közreműködik a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében, részt vesz fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében, részt vesz a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában, a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: figyelemmel kíséri és elemzi az intézményekkel kapcsolatos híreket, értesüléseket, naprakészen ismeri az intézmények termékeit, valamint kockázati szempontból elemzi az intézmények termékeit, fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytat le, vizsgálati programot és jelentést készít, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban kivizsgálja a beérkezett kérelmeket, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

MNB belső, elsősorban informatikai fejlesztési projektjeinek vezetése az MNB Projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően. A főbb feladatok: projektek előkészítése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése; a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomonkövetése és rendszeres időközönként történő beszámolás; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); informatikai fejlesztési projektekben az igényfelmérési, majd a tesztelési feladatok irányítása, támogatása;

JUNIOR ELEMZŐ VAGY ELEMZŐ (KVE)

Kutatásokat folytat és elemzések készít a gazdaság fenntartható növekedéséről, a versenyképesség erősítését szolgáló strukturális politikákról, Elemzi a magyar gazdaság versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejleményeket, különös tekintettel a fizikai, pénzügyi és humán tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre, Nyomon követi és értékeli a mértékadó intézmények versenyképességi és strukturális reformok szempontjából releváns elemzéseit, Közreműködik az MNB kiadványainak költségvetési folyamatokat, strukturális reformokat, a magyar gazdaság versenyképességét tárgyaló részeinek elkészítésében.

JUNIOR FELÜGYELŐ/FELÜGYELŐ (BPK)

Részvétel az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak prudenciális felügyelési feladataiban, helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálataiban; kockázatok azonosítása a felügyeleti módszertan alapján és javaslatok megfogalmazása a feltárt kockázatok kezelésére; részvétel kockázatértékelések, kockázatértékelési összefoglalók elkészítésében; kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel, azok szolgáltatóival; kapcsolattartás és szakmai egyeztetés az MNB társterületeivel;

JUNIOR MODELLEZŐ/PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ

Részvétel a felügyelt hitelintézetek és biztosítók stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek és biztosítók működését leíró modellek kialakításában és továbbfejlesztésében; a pénzügyi szervezetek működésére és felügyelésére vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok, szakmai normák, ajánlások, iránymutatások, elvárások és a nemzetközi legjobb gyakorlat nyomon követése, valamint a felügyelési-elemzési gyakorlatba történő átültetésükben való közreműködés; háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához; bekapcsolódás a szakterület feladatainak ellátásához szükséges adatszolgáltatások, módszertanok kidolgozásába és folyamatos továbbfejlesztésébe;

NYOMDAI SZAKREFERENS

A szervezeti egységek részéről megrendelt szerkesztési munkákkal kapcsolatos javaslatok arculati kézikönyvnek megfelelő kidolgozása, majd a javaslatok elfogadását követően a megrendelt szerkesztési, nyomtatási feladat határidőre, az elvárt mennyiségben és minőségben történő elvégzése; a megrendelt sokszorosítási, szkennelési feladatok határidőre történő, elvárt minőségű és mennyiségű elvégzése; a megrendelt kötészeti, méretre igazítási, egyéb, a megrendelt dokumentumok kezelhetőségét támogató feladatok (spirál, tűzés stb.) elvégzése; a munkájához kapcsolódó nyilvántartások és mintatárak vezetése, a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állásának és működésének ellenőrzése; közreműködés a Dokumentációs és iratkezelési osztály iratkezelési tevékenységének ellátásában, a beérkező (elektronikus és papíralapú) küldemények kezelése, irattári feladatok ellátása, kimenő küldemények kezelése, postázásra való előkészítése.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ

Közreműködés a nagyobb hitelintézetek éves SREP vizsgálatának lebonyolításában. Közreműködés a hitelintézetek kockázatait számszerűsítő modellek validálásában. Jegybanki vezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása. Az MNB képviselete az Európai Bankhatóság munkacsoportjaiban. Hitelintézeti szektorhoz kapcsolódó elemzések, módszertani útmutatók készítése és esetenként publikálása.

Senior IT biztonsági szakértő

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

Senior IT Security Analyst

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ

A Statisztikai igazgatóság feladatainak ellátásához szükséges informatikai alkalmazásokkal kapcsolatos fejlesztési igények felmérése, elemzése, a fejlesztési folyamathoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése, véleményezése a Bank belső szabályozásának megfelelően. Részvétel a fejlesztésekhez kapcsolódó egyes tesztelési fázisok előkészítésében, végrehajtásában és kiértékelésében, a Bank belső szabályozásának megfelelően. A statisztikai alkalmazások bevezetése és üzemeltetése során bankszakmai támogatás biztosítása, a felhasználói érdekek képviselete, esetileg kisebb oktatások megtartása. A statisztikai alkalmazások fejlesztéseinek, hibajavításainak nyomon követése, dokumentációk ellenőrzése, alkalmazás verziók élesítésének menedzselése. Együttműködés a Statisztikai igazgatóság szakterületeivel, az Informatikai igazgatóság rendszerfejlesztéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó területeivel, valamint a külső fejlesztő cégek szakértőivel.

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ (PR)

Az adattárház fejlesztési projektjeiben való részvétel, programozási feladatok elvégzése Oracle, SAP Data Services környezetben, együttműködés külső fejlesztőkkel. Az adattárházat érintő üzleti folyamatok feltárása, felhasználói igények azonosítása, ezek alapján specifikáció írása, rendszertervek véleményezése, részvétel a tesztelésben. Felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználók adattárházzal kapcsolatos igényeinek kezelése. Részvétel az adattárház napi üzemeltetési feladataiban. Részvétel az adattárház üzemeltetési, adatfeldolgozási folyamatainak fejlesztésében.

SZABÁLYOZÁSI SZAKÉRTŐ

Közreműködés az MNB felügyeleti tevékenységét befolyásoló hazai és EU jogszabályok előkészítésében és figyelemmel kísérésében. Közreműködés az Európai Felügyleti Hatóságok által gondozott szakmai anyagok előkészítésében és hazai implementálásában. Közreműködés nemzetközi szakmai elemzések készítésében, felügyelt intézményekre vonatkozó prudenciális szabályok alkalmazását segítő MNB ajánlások és egyéb szakmai anyagok készítése. Szakmai koordináció az egységes szabályozói MNB álláspont kialakítása során.

VEZETŐI ASSZISZTENS (PRE)

Vezető napi munkájának operatív és adminisztratív támogatása; az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív jellegű feladatok ellátása; külföldi, belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó dokumentáció kezelése, nyilvántartása; költségelszámolások dokumentálása; tárgyalások előkészítése;

VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (STR)

Az intézményekre vonatkozó szanálási tervek elkészítésében és felülvizsgálatában való részvétel; a szanálási tervezés során szanálhatósági értékelések elvégzése, és szanálhatósági akadályok feltárása esetén javaslattétel az akadályok mérséklésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedések megtételére; a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által benyújtott helyreállítási tervek véleményezésében való közreműködés; szanálással és reorganizációval kapcsolatos elemzések, értékelések, döntés-előkészítő anyagok elkészítése; részvétel a szanálási keretrendszer fejlesztésére vonatkozó új szabályozási tervezetek véleményezésében;