" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazdai feladatokat ellátó munkavállaló (rendszergazda) Kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

BUSINESS OBJECTS (BO) ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazdai feladatokat ellátó munkavállaló (rendszergazda) kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

ELEMZŐ/KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

Az MNB makroprudenciális eszköztárába tartozó eszközök bevezetéséhez, működtetéséhez és utókövetéséhez kapcsolódóan elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése; Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a pénzügyi szektorra vonatkozó, rendszerkockázat szempontjából kiemelt fontosságú policy és szabályozási kérdésekről; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése; Közreműködés az egyéb elemzési, kutatási projektekben, nemzetközi munkacsoportokban.

Felügyeleti tanácsadó

Az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során részt vesz az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelést nyújt az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

Írásbeli ügyfélszolgálati szakértő (jogi egyetemi végzettség)

Írásbeli ügyfélmegkeresések fogadása, áttekintése, kezelése, megválaszolása; tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, a megfelelő módon támogatva az ügyfeleket a szükséges dokumentumok kitöltésében, összeállításában; tájékoztatás nyújtása pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról, a piacon megjelenő devianciákról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálytervezetek véleményezése;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ

Közreműködés a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető kockázatok feltárásában és modellezésében Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a makroprudenciális eszközöknek a pénzügyi rendszerre és a reálgazdaságra gyakorolt hatásairól Az elvégzett kutatások főbb eredményeinek publikálása

Junior modellező/pénzügyi modellező/vezető modellező

részvétel a felügyelt hitelintézetek és biztosítók stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek és biztosítók működését leíró modellek kialakításában és továbbfejlesztésében; a pénzügyi szervezetek működésére és felügyelésére vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok, szakmai normák, ajánlások, iránymutatások, elvárások és a nemzetközi legjobb gyakorlat nyomon követése, valamint a felügyelési-elemzési gyakorlatba történő átültetésükben való közreműködés; háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához; bekapcsolódás a szakterület feladatainak ellátásához szükséges adatszolgáltatások, módszertanok kidolgozásába és folyamatos továbbfejlesztésébe;

Senior IT biztonsági szakértő

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

Senior IT Security Analyst

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

STATISZTIKAI ELEMZŐ (MSF)

A hitelek központi nyilvántartási rendszerének kidolgozása és működtetése. Részvétel a kapcsolattartásban az MNB-n belül és a partnerintézményeknél, az adatszolgáltatási igények képviselete az adatszolgáltatók felé. A szakterület által készített statisztikai közlemények, jelentések, elemzések készítése, illetve az elkészítésben való közreműködés. Részvétel a szakterület által készített termékek módszertani fejlesztésében a statisztikák, közlemények minőségének, megalapozottságának növelésének érdekében.

STATISZTIKAI ELEMZŐ (PSZF)

Statisztikai tájékoztatók, elemzések készítése, idősorok összeállítása; Részvétel a pénzügyi számlákhoz kapcsolódó adatösszeállítási folyamatban, becslések, számítások végzése; Regiszterek, adatbázisok kezelése, fejlesztése, felhasználása a statisztikák készítése során; Az adatgyűjtéshez, adatfeldolgozáshoz használt célrendszerek felhasználói szintű működtetése; A pénzügyi számlákhoz felhasznált jegybanki adatgyűjtések ellenőrzése, fejlesztése;

Személyes és telefonos ügyfélszolgálati szakértő (felsőfokú közgazdász végzettség)

Személyesen és telefonon érkező ügyfélmegkeresések fogadása, kezelése, megválaszolása; tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, a megfelelő módon támogatva az ügyfeleket a szükséges dokumentumok kitöltésében, összeállításában; tájékoztatás nyújtása pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról, a piacon megjelenő devianciákról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; közreműködés az iratbetekintés technikai lebonyolításában;

Technológiai szakértő

A gépi bankjegyfeldolgozó rendszer karbantartásának, javításának, tesztelésének, a gépek technikai felügyeletének biztosítása. A gépi pénzkezelési tevékenységek során fellelt problémák, eltérések kivizsgálása, a kockázati tényezők feltárása. A szakterületre vonatkozó nemzetközi gyakorlatok megismerése, folyamatos nyomon követése, alkalmazhatóságuk vizsgálata. A Magyar Nemzeti Bankon kívüli gépi pénzfeldolgozás, bankjegyelfogadást és visszaforgatást végző szervezetekkel műszaki kapcsolattartás, szakmai támogatás illetve közreműködés az általuk üzemeltetett gépek éves illetve soron kívüli bevizsgálásában. A forgalomban lévő bankjegyek megfelelő minőségének biztosítása érdekében közreműködés a bankjegyminőség monitoring rendszer működtetésében, illetve annak továbbfejlesztésében.