" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

FELÜGYELŐ (COMPLIANCE SZAKÉRTŐ)

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel compliance témakör kapcsán (eseti kijelölés alapján vizsgálatvezetői feladatok ellátása); a compliance kompetenciába tartozó szakértői feladatainak ellátása; projektfeladatok ellátása, illetve eseti kijelölés alapján önálló projekt koordinálása vagy munkacsoport vezetése; kijelölés alapján részvétel az EU, más nemzetközi szervezetek, illetőleg az általuk létrehozott munkacsoportok munkájában;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JUNIOR AKTUÁRIUS/AKTUÁRIUS

A rendelkezésre álló információk alapján az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatok rendszeres elemzése és értékelése, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra. Részvétel a Központi kgfb tételes adatbázissal (KKTA) kapcsolatos aktuáriusi feladatokban, intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése, részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban, saját kockázat- és szolvenciaértékelések (ORSA) feldolgozása.

KOCKÁZATELEMZŐ

Részvétel a kockázatvállalási és befektetési stratégia kidolgozásában, implementációjában és rendszeres felülvizs-gálatában; A stratégia elkészítéséhez szükséges kvantitatív és kvalitatív eszközök rendszerének fejlesztése és működtetése, valamint a stratégia implementálási feladatainak ellátása; A pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetése; A kockázati limitrendszer fejlesztése, a referencia portfoliók meghatározása; Részvétel új ügylettípusok, eszközosztályok, kereskedési stratégiák üzleti döntés előkészítésében, értékelésében, külföldi és hazai hitelintézetek minősítésében;

OSZTÁLYVEZETŐ

A személyes és telefonos ügyfélkapcsolatok osztály szakmai és operatív irányítását ellátja, felelős az osztály feladatainak eredményes és teljeskörű ellátásáért, az operatív feladatok megszervezéséért, elvégzésének biztosításáért és ellenőrzéséért. Irányítja, szervezi, ellenőrzi, értékeli és minősíti az osztály munkatársainak munkáját, ennek keretében főosztályvezetői iránymutatás és kontroll mellett meghatározza a feladatok teljesítésének irányát, módszereit. Gondoskodik a tevékenységi körnek megfelelő adatgyűjtések, adatszolgáltatások, nyilvántartások megszervezéséről, az erőforrás monitoringról, az osztályt érintő feladatok és ügyek naprakész nyilvántartásáról, illetve a vezetői által kialakított rendnek megfelelően az ezekről való rendszeres beszámolásról. Gondoskodik a személyes és telefonos ügyfélszolgálati rendszer belső szabályzatoknak, felhasználói kézikönyvnek, vezetői utasításoknak megfelelő működtetéséről, a rendszer felhasználói felelőseként kapcsolatot tart az informatikai területtel, képviseli a felhasználó terület szakmai érdekeit a rendszer fejlesztése során. Operatív szinten biztosítja a vezetői által meghatározott szakterületi feladatok, célok érvényesülését. Biztosítja az éves munkatervben szereplő feladatok magas színvonalon történő végrehajtását, szükség szerint javaslatot tesz a szakterületi prioritásokra, illetve a meghatározott célok elérése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ, STRESSZTESZT SZAKÉRTŐ (PMF)

Részvétel a felügyeleti stressztesztek kialakításában és továbbfejlesztésében; belső banki stressztesztek értékelése, elemzése; részvétel a felügyelt hitelintézetek stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; bankok mérlegének elemzése; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;

TECHNOLÓGIAI SZAKÉRTŐ

A gépi bankjegyfeldolgozó rendszer karbantartásának, javításának, tesztelésének, a gépek technikai felügyeletének biztosítása. A gépi bankjegyfeldolgozó rendszer által szolgáltatott adatok feldolgozása, elemzése és ezekből fakadó következtetések rendszeres összegzése, előterjesztése. A gépi pénzkezelési tevékenységek során fellelt problémák, eltérések kivizsgálása, a kockázati tényezők feltárása. A szakterületre vonatkozó nemzetközi gyakorlatok megismerése, folyamatos nyomon követése, alkalmazhatóságuk vizsgálata. A Magyar Nemzeti Bankon kívüli gépi pénzfeldolgozást, bankjegyelfogadást és visszaforgatást végző szervezetekkel műszaki kapcsolattartás, szakmai támogatás, illetve közreműködés az általuk üzemeltetett gépek éves, illetve soron kívüli bevizsgálásában.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (értékvesztés szakértő)

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel kijelölt kockázati témákban (különös tekintettel értékvesztés képzéssel kapcsolatos folyamatokban), továbbá eseti kijelölés alapján vizsgálatvezetői feladatok ellátása; kapcsolattartás, szakmai egyeztetés és támogatás nyújtása az MNB társterületei részére; a pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó (magyar és nemzetközi) szakmai normák és standardok, felügyeleti ajánlások, iránymutatások, elvárások folyamatos nyomon követése; részvétel felügyeleti szabályozóeszközök kidolgozásában;