" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Informatikai alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok ellátása. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok, csoportok megtervezése, kialakítása, karbantartása, nyilvántartása, felhasználói jogosultsági igények kezelése. Az alkalmazásverzió támogatási ciklusok nyomon követése, verzióváltások kezdeményezése, valamint részvétel azok tesztkörnyezetbe való telepítésében.

DEVIZA- ÉS NYÍLTPIACI ÜZLETKÖTŐ

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; Az MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése; Rendszeres és ad-hoc piaci elemzések írása a felső vezetés számára.

FELÜGYELŐ - HITELKOCKÁZATI SZAKÉRTŐ

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: Átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel hitelkockázati témakörök kapcsán; a kompetenciájába tartozó hitelezési kockázatok szakértői feladatainak ellátása; projektfeladatok ellátása; kijelölés alapján részvétel az EU, más nemzetközi szervezetek, illetőleg az általuk létrehozott munkacsoportok munkájában;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ - LIKVIDITÁSI SZAKÉRTŐ

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: a felügyelt intézmények likviditási kockázatkezelési rendszerének folyamatos figyelemmel követése és értékelése, szükség esetén javaslatok tétele azok fejlesztésére; kapcsolat tartás az intézmények likviditási kockázati adatszolgáltatásainak felelőseivel rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatások kapcsán (negyedéves, éves adatszolgáltatások, negyedéves, féléves, éves beszámolók); szükség esetén javaslattétel intézménnyel kapcsolatban likviditási kockázati intézkedési tervre, és közreműködés annak végrehajtásában; a feladatkörébe tartozó azon intézmények körében, melyek egy külföldi tulajdonos intézmény összevont alapú felügyelete alá tartozó leányintézményei, fióktelepei, vagy pénzügyi konglomerátum tagjai, a külföldi székhelyű pénzügyi csoportokkal kapcsolatos felügyeleti státuszból adódó nemzetközi szakmai feladatok ellátása a likviditási kockázatok témakörében;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ - TŐKESZAKÉRTŐ

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: a felügyelt intézmények tőke helyzetének folyamatos figyelemmel követése és értékelése, szükség esetén javaslatok tétele a felmerülő kockázatok kezelésére; a Felügyelet által indított vizsgálatokban és a folyamatos felügyelés keretében a vizsgált intézmények tőke helyzetének, tőkeszámítási módszertanának és megfelelősségének ellenőrzése; a felügyelt intézmények tőkehelyzetének értékeléséről vezetői riportok, összefoglaló értékelések készítése; részvétel a felügyeleti és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában;

IT KONZULENS

Informatikai projektekben üzleti igények felmérése, a megoldandó problémák és elérendő célok azonosítása, az érintett folyamatok, szabályozók és informatikai rendszerek feltérképezése. Funkcionális és nem funkcionális követelmények meghatározása a meglévő informatikai környezet és megoldások figyelembevételével. Együttműködés az üzleti igényeket megfogalmazó bankszakmai, felügyeleti és támogató szakterületekkel az igények pontosítása, priorizálása, specifikálása kapcsán. Egyeztetés az Informatikai Igazgatóság szervezeti egységeivel és a szakterületi megrendelőkkel a fejlesztés célszerű megvalósítási módjáról, lehetőségeiről. Együttműködés a belső- és külső fejlesztőkkel.

JUNIOR AKTUÁRIUS/AKTUÁRIUS

Modellek építése, az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatok rendszeres elemzése és értékelése, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra; részvétel a Központi KGFB Tételes Adatbázissal (KKTA) kapcsolatos aktuáriusi feladatokban; IFRS 17 bevezetésével kapcsolatos feladatok támogatása; intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése; részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban;

JUNIOR FELÜGYELŐ (AML/CFT)

A felügyelt intézmények és a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázatai által a felügyelt intézményekre gyakorolt hatás, illetve a felügyelt szektorok trendjeinek folyamatos elemzése, értékelése és részvétel a beérkező adatok feldolgozásában. A pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó szakmai normák, felügyeleti ajánlások, iránymutatások, elvárások követésének, valamint a jogszabályok betartásának folyamatos vizsgálata, részvétel a felügyeleti vizsgálatok lefolytatásában. Folyamatos kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel, ennek keretében az intézményektől tájékoztatás, adatok kérése, kompetenciája körében információ szolgáltatás. AML/CFT témakörben közreműködés az engedélyezési eljárásokban.

JUNIOR SZAKÉRTŐ (AML/CFT)

A nemzetközi AML/CFT elvárások és a legjobb gyakorlatok ismerete, folyamatos nyomon követése, a hazai jogszabályi környezet elemzése. Részvétel AML/CFT témakörében a jogszabályok, felügyeleti szabályozó eszközök és egyéb dokumentumok megalkotásában és egyeztetésében, továbbá ezek karbantartásában. Részvétel a Nemzeti Kockázatértékelés és a felügyeleti ML/TF kockázatértékelés elkészítésében. Részvétel a hazai és nemzetközi AML/CFT projektekben és a munkacsoportok működésének támogatása. Részvétel a társszervezetekkel, hatóságokkal való egyeztetési folyamatokban, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

KÉSZPÉNZPOLITIKAI SZAKÉRTŐ

A Magyar Nemzeti Bank készpénzes stratégiájából adódó, a készpénzfizetés jogszabályi környezetére, a bankjegyek és érmék visszaforgatási feltételrendszerére, valamint a pénzeszközökről készítendő utánzatokra vonatkozó szabályozási javaslatok elkészítése, az MNB készpénzes műveleteire vonatkozó üzleti feltételek és hirdetmény naprakészen tartása. Így különösen: a bankjegyek- és érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletek tartalmának naprakészen tartása, módosító javaslatok szakmai előkészítése, ehhez kapcsolódva a jogszabály-változtatásokat megelőző elemzések, hatástanulmányok készítése; a pénzutánzatokra vonatkozó MNB rendeletek normaszövegeinek naprakészen tartása, módosító javaslatok szakmai előkészítése; a készpénzfizetés és elfogadás jogszabályi környezetére vonatkozó javaslatok kidolgozása, releváns nemzetközi gyakorlatok nyomon követése; az MNB készpénzes műveleteire vonatkozó üzleti feltételek és hirdetmény tartalmának naprakészen tartása;

PORTFÓLIÓKEZELŐ

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel. Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása. A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás. Napi devizalikviditási pozíció menedzselése. Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel.

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

statisztikai elemző (FSF)

Adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységesen előírt felügyeleti adatszolgáltatások hazai alkalmazása Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel A beérkező adatokra épülő monitoring rendszer működtetése és a fejlesztésében való részvétel Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása A felügyeleti adatok felhasználásával belső riportok, valamint publikációk, sajtóközlemények készítése

statisztikai információs rendszer szakértő (STAT AGF)

Az üzleti igények megértése és informatikai/adatelemzési támogatása; Az adattárház és a kapcsolódó alkalmazások architektúra felépítésének, működésének, folyamatának ismerete; Informatikai alkalmazások fejlesztési igényeinek felmérése, fejlesztési dokumentációk elkészítése, véleményezése; Üzleti területek támogatása a fejlesztési projektekben, együttműködés fejlesztő cégek szakértőivel; Szakterületi riportok, komplex elemzési rendszerek készítése (Dashboard, KPI).