" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ASSZISZTENS (TPJF)

Gondoskodás az adminisztratív feladatok időben történő ellátásáról; A kiadott feladatok, határidők nyilvántartása; Az ügyiratok vezetői döntésre történő előkészítésének figyelemmel kísérése; Főosztály bejövő és kimenő iratainak kezelése; Dokumentum könyvtárak kezelése;

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

ELEMZŐ (DFF)

Részvétel a felügyeleti vizsgálatok helyszíni szakaszában a szükséges adatok, információk beszerzésének támogatásában; részvétel mind a folyamatos felügyelés, mind a vizsgálatok off-site szakaszának adatelemzéssel történő támogatásában; a terület felelőségi körébe tartozó riporting rendszerek fejlesztése és üzemeltetése.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ - AML/CFT szakterület

A felügyelt intézmények és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatainak a felügyelt intézményekre gyakorolt hatásának, illetve a felügyelt szektorok trendjeinek folyamatos elemzése, értékelése. A pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó szakmai normák, felügyeleti ajánlások, iránymutatások, elvárások követésének, valamint a jogszabályok betartásának folyamatos vizsgálata. Folyamatos kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel, ennek keretében az intézményektől tájékoztatás, adat kérés, kompetencia körbe tartozó információ szolgáltatás. A felügyeleti vizsgálatok lefolytatásában történő részvétel. A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése témakörben közreműködés az engedélyezési eljárásokban.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában; a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: az intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, az intézmények termékeinek naprakész ismerete, valamint kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban a beérkezett kérelmek kivizsgálása, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IRATTÁRI REFERENS

az iratok irattárba vételével és irattári kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása; az irattárazott dokumentumok irattári rend szerinti rendezése és e rend folyamatos fenntartása; az irattárazott iratanyagok szervezeti egységek részére történő kiadása és visszavétele, kérésre másolat készítése; iratselejtezés, levéltárba adás előkészítése és lebonyolításukban való részvétel.

IT BIZTONSÁGI COMPLIANCE FELELŐS

Jogszabályi, hatósági, valamint egyéb üzleti kötelezettségek előírásainak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos információbiztonsági kontrollok kialakítása, betartatása és ellenőrzése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumainak előkészítése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumai által előírt eljárások végrehajtásának biztosítása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, az előírt nyilvántartások naprakész vezetése. A vonatkozó szabályzások szerinti folyamatba épített IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtása és a teljes körű IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtásában való részvétel. Az érintett szakterületekkel együttműködve folyamatos elemzése és értékelése a Bank informatikai rendszerét fenyegető veszélyek kockázatának.

JOGÁSZ (BPEJF)

Döntéselőkészítés, illetve ügykezelés a biztosítási, biztosításközvetítői tevékenységgel összefüggő engedélyezési, bejelentési és nyilvántartási kérelmek tekintetében, szükség szerint előbbi feladatok ellátása az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és magánnyugdíjpénztári szektor tekintetében is; az MNB felügyelete alá tartozó intézményeket érintő engedélyezési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; kijelölés alapján a biztosítóknál, biztosításközvetítőknél, önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknál és magánnyugdíjpénztáraknál folytatott jogérvényesítési eljárásokban való jogi konzulensi feladatok ellátása, továbbá jogérvényesítési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; az Európai Unió szakbizottságaiban, szakértői munkacsoportjaiban kijelölés esetén az MNB képviseletének ellátása; jogi tartalmú beadványok, hatósági megkeresések megválaszolása;

Jogász (PTEF)

Hitelintézeti engedélyezési eljárásokban ügyintézőként történő közreműködés, például személyi engedélyezések, befolyásoló részesedések, közvetítők igénybevétele, tevékenységi kör módosítása; pénzpiaci határon átnyúló tevékenységre és fióktelep létesítésére vonatkozó bejelentések, EU-s hatóságokkal való kapcsolattartás; állásfoglalások tervezetének előkészítése; pénzpiaci európai uniós és magyar jogszabályok változásának folyamatos nyomon követése; szabályozási, jogalkotási véleményezési feladatokban közreműködés.

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a felügyeleti vizsgálatok lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni vizsgálatokban; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben; részvétel felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében; közreműködés a jogszabályok és egyéb szabályozó eszközök előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában;

JOGÁSZ/VEZETŐ JOGÁSZ (SZAN)

A Magyar Nemzeti Bank szanálási tevékenységének jogi támogatása. Közigazgatási döntések előkészítése, határozatszerkesztés. Közreműködés a szanálással kapcsolatos perekben. A szanálási feladatkört érintő jogi állásfoglalások kialakítása. A szanálási tervek és helyreállítási tervek jogi szempontú véleményezése.

JUNIOR ELEMZŐ (DFF)

Részvétel a felügyeleti vizsgálatok helyszíni szakaszában a szükséges adatok, információk beszerzésének támogatásában; részvétel mind a folyamatos felügyelés, mind a vizsgálatok off-site szakaszának adatelemzéssel történő támogatásában; a terület felelőségi körébe tartozó riporting rendszerek fejlesztése és üzemeltetése.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (KGE)

A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében. A részterület értékelése. Az elemzések eredményeinek értelmezése, következtetések levonása, lehetséges továbblépési irányok beazonosítása. Az új információk kvalitatív értékelése.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (PRE)

Részvétel a jegybank top-down stressztesztjének fejlesztésében és üzemeltetésében; A pénzügyi rendszer és a makrogazdaság közötti összefüggések feltárása irányuló kutatási projektekben való részvétel; Az igazgatósághoz kapcsolódó jelentések, kiadványok elkészítésében való részvétel; Társterületekkel végzett közös projektekben, döntéselőkészítő anyagokban való módszertani támogatás nyújtása; Részvétel az igazgatóságon folyó kutató-elemző munka külső és belső képviseletében (tájékoztatók, előterjesztések, szakmai publikációk írása).

JUNIOR ELMEZŐ/ELEMZŐ (SFI)

Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése; Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben; A vállalati kötvénypiachoz és az értékpapírosítási piachoz kapcsolódó nemzetközi „jó gyakorlatok” vizsgálata; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése; Közreműködés az egyéb elemzési, kutatási projektekben, nemzetközi munkacsoportokban.

JUNIOR PORTFÓLIÓKEZELŐ

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; Napi devizalikviditási pozíció menedzselése; Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

KOCKÁZATELEMZŐ (JDK)

Részvétel a kockázatvállalási és befektetési stratégia kidolgozásában, implementációjában és rendszeres felülvizsgálatában; A stratégia elkészítéséhez szükséges kvantitatív és kvalitatív eszközök rendszerének fejlesztése és működtetése, valamint a stratégia implementálási feladatainak ellátása; A pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetése; A kockázati limitrendszer fejlesztése, a referencia portfoliók meghatározása; Részvétel új ügylettípusok, eszközosztályok, kereskedési stratégiák üzleti döntés előkészítésében, értékelésében, külföldi és hazai hitelintézetek minősítésében;

KÖZGAZDÁSZ/GAZDASÁGINFORMATIKUS (JDK)

Részvétel a tartalékkezelést támogató IT infrastruktúra fejlesztésében, ezáltal támogatva a pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetését, a kockázatvállalási és befektetési stratégia implementációját; Részvétel a monetáris politikai eszköztár működését támogató IT-infrastruktúra kockázatkezelői fókuszú fejlesztésében felhasználói oldalról; A fejlesztési feladatok keretében a felhasználói igények azonosítása, kapcsolódó felhasználói szempontú specifikációk készítése; Felhasználói és fejlesztői oldal közötti hatékony kommunikáció támogatása; Fejlesztések felhasználói tesztjeinek specifikálása, tesztek végrehajtásában való részvétel;

MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ - Fenntartható pénzügyek

Fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos elemzések, kutatások készítése. Közreműködés az MNB fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos szabályozási intézkedéseinek kialakításában. Részvétel az MNB fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos nemzetközi munkájában, kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel. Szervezési, projektmenedzseri feladatok ellátása fenntartható pénzügyekhez kapcsolódóan. Közreműködés a fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos lakossági ismeretterjesztésben, felsőoktatási programokban.