" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; A döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; Közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; A megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; Kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

C#.NET FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

Az MNB Alkalmazásfejlesztési osztályára keresünk informatikai alkalmazások programozási feladatainak ellátására programozó munkatársat. A fejlesztési feladatokat elsősorban Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven kell végrehajtani. A főbb feladatok: fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

FELÜGYELŐ (COMPLIANCE SZAKÉRTŐ)

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel compliance témakör kapcsán (eseti kijelölés alapján vizsgálatvezetői feladatok ellátása); a compliance kompetenciába tartozó szakértői feladatainak ellátása; projektfeladatok ellátása, illetve eseti kijelölés alapján önálló projekt koordinálása vagy munkacsoport vezetése; kijelölés alapján részvétel az EU, más nemzetközi szervezetek, illetőleg az általuk létrehozott munkacsoportok munkájában;

FELÜGYELŐ (TPI)

Tőkepiaci intézmények prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyelése tekintetében: a felügyelt intézmények folyamatos értékelése, valamint a tőkepiaci szektor trendjeinek figyelemmel kísérése; folyamatos szakmai kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel; átfogó-, cél-, utó- és témavizsgálatokban való részvétel; részvétel a felügyelési módszertanok folyamatos fejlesztésében;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JUNIOR AKTUÁRIUS/AKTUÁRIUS

A rendelkezésre álló információk alapján az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatok rendszeres elemzése és értékelése, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra. Részvétel a Központi kgfb tételes adatbázissal (KKTA) kapcsolatos aktuáriusi feladatokban, intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése, részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban, saját kockázat- és szolvenciaértékelések (ORSA) feldolgozása.

junior elemző/elemző (KGE/KGEF)

A munkakör legfőbb célja a közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Részletesen: A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A vezetők folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése.

junior elemző / elemző (MPP)

Kamatdöntéseket előkészítő anyagok készítése a Monetáris Tanács részére; Háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához; Monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása; Az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; Részvétel a monetáris politikai stratégiával kapcsolatos alkalmazott kutatási projektekben;

KOCKÁZATELEMZŐ

Részvétel a kockázatvállalási és befektetési stratégia kidolgozásában, implementációjában és rendszeres felülvizs-gálatában; A stratégia elkészítéséhez szükséges kvantitatív és kvalitatív eszközök rendszerének fejlesztése és működtetése, valamint a stratégia implementálási feladatainak ellátása; A pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetése; A kockázati limitrendszer fejlesztése, a referencia portfoliók meghatározása; Részvétel új ügylettípusok, eszközosztályok, kereskedési stratégiák üzleti döntés előkészítésében, értékelésében, külföldi és hazai hitelintézetek minősítésében;

Szakmai titkár (KVU)

A kapcsolódó, szakmai területek által megvalósítandó munkafolyamatok koordinálása a hatékony információ áramlás biztosítása. Az MNB felsővezetése elé kerülő szakmai anyagok ellenőrzése, véleményezése. A szervezeti egység vezetője részére elemzések, feljegyzések készítése. A szervezeti egység vezetőjének operatív támogatása menedzsment-feladatokban. Részvétel az MNB szakmai publikációs tevékenységének szervezésében.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (értékvesztés szakértő)

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel kijelölt kockázati témákban (különös tekintettel értékvesztés képzéssel kapcsolatos folyamatokban), továbbá eseti kijelölés alapján vizsgálatvezetői feladatok ellátása; kapcsolattartás, szakmai egyeztetés és támogatás nyújtása az MNB társterületei részére; a pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó (magyar és nemzetközi) szakmai normák és standardok, felügyeleti ajánlások, iránymutatások, elvárások folyamatos nyomon követése; részvétel felügyeleti szabályozóeszközök kidolgozásában;

VEZETŐ FELÜGYELŐ (HITELKOCKÁZATI / FEDEZETKEZELÉSI SZAKÉRTŐ)

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel hitelkockázati, elsősorban fedezetkezelés témakör kapcsán (eseti kijelölés alapján vizsgálatvezetői feladatok ellátása); a kompetenciájába tartozó hitelkockázati, elsősorban fedezetkezelési kockázatok szakértői feladatainak ellátása; projektfeladatok ellátása, illetve eseti kijelölés alapján önálló projekt koordinálása vagy munkacsoport vezetése; kijelölés alapján részvétel az EU, más nemzetközi szervezetek, illetőleg az általuk létrehozott munkacsoportok munkájában;

vezető statisztikai elemző

A tőkepiacra vonatkozó felügyeleti adatigények felmérése alapján az adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységes szabályozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások hazai alkalmazása Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása A felügyeleti adatok felhasználásával belső riportok, valamint publikációk, sajtóközlemények készítése

WEBMESTER

A munkakör elsődleges célja az MNB külső és belső portálrendszeréhez - Internet és Intranet portál - kapcsolódó webmesteri, publikálási feladatok ellátás. Weboldal készítési, illetve design feladatok elvégzése (html, css, javascript). Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. A felügyelete alá tartozó alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Folyamatos, aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítá-sok teljes körű megalapozása érdekében.