" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Adatkezelési tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank Karrierportál rendszerével összefüggésben, valamint a toborzás-kiválasztás tevékenysége során kezelt személyes adatokról

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Bank) a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges emberierőforrás-igény folyamatos biztosítása érdekében honlapján elérhető Karrier portált üzemeltet és toborzási és kiválasztási tevékenységet végez. A Karrier portál rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok ellátásához külső közreműködőt – adatfeldolgozót – is igénybe vesz. A Bank az ezen tevékenységek körében keletkezett adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli.

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Levelezési címe: 1850 Budapest
Telefon: 06 1 428 2600
E-mail: job@mnb.hu

Adatfeldolgozó:

Nexum Magyarország Kft.
Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Levelezési cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telefon: +36 62 55 88 99
E-mail: info@nexum.hu

A Bank adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu).

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

1.) A Karrierportálon kezelt adatok esetében:

Az Ön által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött önéletrajzában, dokumentumaiban feltüntetett személyes adatait kezeli a Bank így különösen, amelyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. Ezeket a személyes adatait a Bank a meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben a Banknál megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás céljából, továbbá a megfelelő munkaerő kiválasztása, és az Önnel való kapcsolattartás érdekében kezeli. A konkrét álláspályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása az Ön szabad döntésén múlik.

Ha az Ön által feltöltött anyag kivételesen különleges személyes adatot is tartalmaz, annak kezelése miatt felveszi Önnel a Bank a kapcsolatot.

2.) A konkrét álláspályázathoz kapcsolódó toborzás-kiválasztási folyamatban kezelt adatok esetében:

A Bank arra törekszik, hogy az adott munkakörre létesítendő munkaviszony a Bank és a lehetséges munkavállaló kölcsönös megelégedésére jöjjön létre. Ezért a konkrét munkakör betöltéséhez szükséges, az Ön pályázatát is érintő kiválasztási folyamat során olyan személyes adatait kezeli a Bank, amelyek az adott munkakör betöltéséhez elvárt szakmai ismereteinek, tapasztalatainak, alkalmasságának, nyelvtudásának, képességeinek és kompetenciáinak felméréséhez szükségesek. Ilyen adatok lehetnek például a Bank által összeállított szakmai feladatsorra adott megoldásai, válaszai és azok értékelése, nyelvtudásának értékelése a szakmai feladatsorra adott idegen nyelvű válaszai és az idegen nyelven folytatott beszélgetés alapján, illetve amennyiben ilyen készül, az Önnel folytatott beszélgetésekről született feljegyzések.

Az adatkezelés joglapja:

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje:

A Karrierportálon kezelt adatok esetében:

A Karrierportálon két lehetséges adatkezelési időtartamot biztosítunk Önnek, melyek közül Ön dönti el, melyiket választja. Az adatkezelési idő attól függ, hogy Ön szeretné-e, ha a Bank a megpályázott pozíción kívül a Karrierportálon megadott adatai szerinti képzettségének, végzettségének, szakmai ismereteinek megfelelő más, be nem töltött pozícióhoz kapcsolódó kiválasztási folyamatba is bevonja Önt. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés idejét az Ön személyéhez kapcsolódóan egységesen kezeljük, azaz a kiválasztott adatkezelési idő irányadó valamennyi benyújtott pályázatára. Az adatkezelés célját és ezzel együtt annak idejét Ön a személyes oldalán bármikor módosíthatja.

A választható adatkezelési lehetőségek a következők:

1.) Amennyiben Ön nem konkrét pozícióra jelentkezik, hanem általánosan regisztrál a Karrierportálon, vagy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön által megpályázott konkrét pozíción/pozíciókon kívül más, a végzettségének, képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelő be nem töltött, vagy új pozíció esetén is figyelembe vehetők az adatai, akkor legfeljebb a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztató elfogadását követő egy évig kezeli a Bank az adatait. Ha az egy éves időtartam lejártakor Ön éppen egy vagy több konkrét pozícióra történő kiválasztásban vesz részt, akkor az adott – több megpályázott pozíció esetében a legkésőbb megpályázott – pozíció betöltését követő 6 hónapig kezeli a Bank az adatait azzal, hogy a Bank az utolsó beérkezett pályázatát követő 1 év elteltével – ha ettől eltérően nem nyilatkozik – automatikusan törli az adatait.

2.) Amennyiben Ön konkrét pozícióra jelentkezik és azt szeretné, hogy adatait a Bank kizárólag a megpályázott pozíció/pozíciók betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamatban vegye figyelembe, akkor adatait a Bank a megpályázott - több megpályázott pozíció esetében pedig a legkésőbb megpályázott - pozíció betöltését követő 6 hónapig kezeli azzal, hogy a Bank az utolsó beérkezett pályázatát követő 1 év elteltével – ha ettől eltérően nem nyilatkozik – automatikusan törli az adatait.

A konkrét álláspályázathoz kapcsolódó toborzás-kiválasztási folyamatban kezelt adatok esetében:

A Bank az adatait legfeljebb a konkrét álláspályázattal érintett munkakör betöltését, illetve – ha a munkakör nem kerül betöltésre – a pályázat lezárását követő 6 hónapig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:

Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében a Bank munkavállalói férhetnek hozzá. Így például a Humánerőforrás-menedzsment igazgatóság munkavállalói a kiválasztási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása során megismerik az Ön személyes adatait. Megismerik továbbá azok a vezetők és munkatársaik is a személyes adatait, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

Az adatkezelés során a Bank külső közreműködőt, a Nexum Magyarország Kft.-t (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) veszi igénybe, amely a rendszer üzemeltetéséhez informatikai támogatást biztosít, valamint adatfeldolgozóként a beérkezett adatokat, a személyügyi folyamatokat jól támogató formában csoportosíthatja, továbbá biztosítja azok elérhetőségét a kiválasztási folyamatban résztvevők számára.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Karrierportálon kezelt adatok esetében:

Az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatait a Nexum Magyarország Kft. a saját szerverein tárolja. A Nexum Magyarország Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje - többek között - a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

A konkrét álláspályázathoz kapcsolódó toborzás-kiválasztási folyamatban kezelt adatok esetében:

A Bank megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje - többek között - a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Banktól arról, hogy a Bank:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kezeli-e még a személyes adatait,
  • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Bank által tárolt személyes adatainak másolatát, illetve a Karrierportálon tárolt személyes adatait pdf formátumban Ön is letöltheti a személyes oldaláról.

A Bank a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Bankhoz, akkor a Bank válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az adatkezelés ideje alatt bármikor módosíthatja az adatait a rendszerben, továbbá az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Bank módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, telefonszámát, képzettségét, végzettségét, ha abban változás következett be).

A Bank a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Bankhoz, akkor a Bank válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

A Karrierportálon Ön az adatkezelés ideje alatt személyes oldalán bármikor törölheti adatait a rendszerből, továbbá az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Banktól személyes adatainak törlését. Ha törli adatait vagy azok törlését kéri, azzal az esetlegesen éppen zajló, Önt érintő kiválasztási folyamat is megszakad, és Ön nem kerülhet kiválasztásra.

A törlési kérelmét a Bank abban az esetben utasítja el, ha jogszabály személyes adatai további tárolására kötelezi a Bankot. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Bank a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg a Bankhoz, akkor a Bank válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Banktól az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Bank csak tárolhatja a személyes adatát, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag az Ön hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből végezhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha Ön:

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait a Bank jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Banknak nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Bank a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Bankhoz, akkor a Bank válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Banktól, hogy az Ön által a Karrierportálra feltöltött és elektronikusan kezelt adatait a Bank küldje meg Önnek, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelőnek. Az adathordozhatósághoz való jog tehát nem terjed ki a papír alapon tárolt adatokra, ezért Ön nem kérheti az így tárolt adatainak megküldését. Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adat törlésével, és nem érinti a továbbított adatra a Banknál irányadó megőrzési időt sem.

A Bank az elektronikusan tárolt adatokat indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül tagoltan, széles körben használt és géppel olvasható formátumban küldi meg. Ha az adatokat a Bank más adatkezelőnek küldi meg, akkor erről Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Bankhoz, akkor a Bank válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. Ha visszavonja hozzájárulását, azzal az esetlegesen éppen zajló, Önt érintő kiválasztási folyamat is megszakad és Ön nem kerülhet kiválasztásra. A hozzájárulás visszavonása esetén a Bank visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Bank a személyes adatait a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg a Bankhoz, akkor a Bank válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Közösségi médiafelületek megtekintése:

Tájékoztatjuk, hogy a Karrierportálra történő regisztrációt követően a Bank az adott munkakör betöltésére legalkalmasabb jelölt kiválasztása céljából megtekintheti az Ön által internetes közösségi médiafelületeken esetlegesen közzétett bárki által megtekinthető, nyilvános adatait. Az így megismert adatokat a Bank semmilyen módon nem rögzíti, nem menti el, nem tárolja és más számára sem továbbítja.

Jogorvoslati lehetőség:

Ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2019.09.17.

MAGYAR NEMZETI BANK