" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

A felügyelete alá tartozó alkalmazások üzemszerű működésének zökkenőmentes biztosítása és a működési minőség folyamatos fenntartása, dokumentálása. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja az adott rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Az érintett alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

Asszisztens / Vezetői asszisztens

Az ügyvezető igazgatóitói titkárság és az ügyvezető igazgató által irányított szervezeti egységek adminisztratív, ügyviteli és koordinatív feladatainak ellátása, a szervezeti egység működésének támogatása: A hatályos szabályozásnak és utasításoknak megfelelően a titkárságra beérkező, illetve a titkárságon keletkezett iratokkal, dokumentumokkal, beadványokkal kapcsolatos ügyiratkezelési feladatok ellátása. Feladatok és határidők nyilvántartása, figyelemmel kísérése, teljesítésük nyomon követése. A vezetői titkárságra beérkezett telefonhívások kezelése, és vezetői utasítás alapján közreműködés a vezetői levelezés bonyolításában, a szervezeti egység partnerlistájának folyamatos karbantartása. Vezetői iránymutatás alapján támogatás nyújtása a vezetői program és a szervezeti egység konzultációinak, megbeszéléseinek megszervezésében; a bekészítés és a rendezvényekkel összefüggő egyéb protokolláris feladatok ellátása.

Elemző (KVE KVK)

Közreműködés nemzetközi szervezetekkel közös költségvetési vonatkozású munkákban, A nemzetközi fiskális folyamatok elemzése, A hazai államháztartási folyamatok elemzése és előrejelzése, Hazai költségvetési hatásvizsgálatok mikromodellek segítségével, Költségvetési témájú kutatási projektekben való részvétel.

ELEMZŐ MUNKATÁRS (PIF)

Részvétel fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek működésének elemzésében, a rendszerek kockázatainak (főként likviditási kockázat) feltárásában, a rendszerekben lévő likviditásra ható tényezőknek feltárásában, a rendszertagok likviditás menedzsmentjének nyomon követésében és értékelésében. Részvétel a Jelentés a fizetési rendszerről c. MNB kiadvány írásában, illetve elemzési módszertanának továbbfejlesztésében. A fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás meghatározása, a statisztikai adatok feldolgozásához és értékeléséhez kapcsolódó módszertan kialakítása, a statisztikai adatok elemzése, adattáblák nyilvántartása és kezelése, valamint az arra épülő belső információs rendszer fejlesztése, kezelése, interaktív riportfelület (dashboard) fejlesztése, MNB honlapon adat publikálás. A felvigyázási tevékenységhez kapcsolódó üzleti analitikai megoldások - hatékony felügyeleti, monitoring és korai figyelmeztető-előrejelző modell - továbbfejlesztése. Felvigyázói átfogó értékelés módszertanának fejlesztése és az értékelésben való részvétel.

FELÜGYELETI KOORDINÁCIÓS SZAKÉRTŐ (FKO)

A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök alá tartozó több szervezeti egységet egyaránt érintő feladatok összefogása és nyomon követése, a kapcsolódó koordinációs, szervezési feladatok ellátása. A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökséget érintő projektek vezetése, ennek keretében döntés-előkészítő tevékenység végzése, információk gyűjtése, elemzése, értékelése, majd döntési alternatívák, javaslatok, tervezetek készítése. A felügyelési tevékenység lehetőség szerinti összehangolásának és egységesítésének elősegítése. A felügyelést támogató informatikai rendszerek kialakításának, fejlesztésének és karbantartásának koordinálása. A felügyelést támogató oktatási koncepció megvalósításának elősegítése, ennek keretében a felügyeleti új belépő oktatás megvalósításának, valamint ad hoc oktatások koordinálása, workshopok szervezése a közös szakterületi igények alapján.

FELÜGYELETI KOORDINÁCIÓS SZAKÉRTŐ (FRO)

A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkafolyamatainak támogatása, ideértve a felügyelési folyamatok eszközeinek és követelményrendszerének fejlesztését, a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök alá tartozó, több szervezeti egységet egyaránt érintő feladatok összefogása és koordinálása, közreműködés a hatósági tevékenységre vonatkozó belső felügyeleti statisztikai rendszer kialakításában, működtetésében, fejlesztésében, rendszeres vezetői riportok, beszámolók, nyilvános jelentések előkészítése, az MNB éves és időszaki jelentésében a felügyeleti és fogyasztóvédelmi fejezetek elkészítése.

FELÜGYELŐ / VEZETŐ FELÜGYELŐ (HFI)

A felügyelt bankcsoport stratégiájának, pénzügyi terveinek, kockázati profiljának folyamatos nyomon követése, javaslattétel a feltárt kockázatok kezelésére; A felügyelt intézmény jogszabályoknak megfelelő és prudens működésének biztosítása, hozzájárulás a jó gyakorlatok terjedéséhez; Részvétel a felügyelt intézmény helyszíni vizsgálataiban; Részvétel a bankcsoportok felügyelési programjának kialakításában és végrehajtásában; Részvétel a magyar bankrendszer működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások kidolgozásában;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

GYAKORNOK (HFF)

Részvétel a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában; folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében, az intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, az intézmények termékeinek naprakész ismerete, valamint azok kockázati szempontból történő elemzése; az intézmények fogyasztóvédelmi kockázatértékelésében történő közreműködés; a szenior kollégák támogatása a „Minősített Fogyasztóbarát” keretrendszerben kialakított termékek megfelelőségének vizsgálatában; részvétel fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében;

IT BIZTONSÁGI COMPLIANCE FELELŐS

Jogszabályi, hatósági, valamint egyéb üzleti kötelezettségek előírásainak való megfelelés biztosítása, az ezekkel kapcsolatos információbiztonsági kontrollok kialakítása, betartatása és ellenőrzése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumainak előkészítése, karbantartása. Eseti jelleggel egyéb belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumai által előírt eljárások végrehajtásának biztosítása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, az előírt nyilvántartások naprakész vezetése. A vonatkozó szabályozások szerinti folyamatba épített IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtása, valamint részvétel a teljes körű IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtásában. Az érintett szakterületekkel együttműködve folyamatos elemzése és értékelése a Bank informatikai rendszerét fenyegető veszélyek kockázatának.

JOGÁSZ

Jogi szakértői támogatás nyújtása; uniós vagy hazai jogalkotási munkában való részvétel; ajánlások, vezetői körlevelek, belső szabályozások készítése; tanulmányok, elemzések, szakmai cikkek készítésében való részvétel; részvétel fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos egyetemi feladatokban;

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterületekre vonatkozóan. A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő-, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében.

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (KGE KMF)

Közreműködés az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésében, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntés-előkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Az új munkatárs az Igazgatóság Közgazdasági modellezési főosztályának tevékenységébe kapcsolódik be, mely során részt vesz a makrogazdasági témájú önálló elemzési, kutatási projektekben. Részvétel az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeinek működtetésében és fejlesztésében. Előrejelzések készítése az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeivel. Makrogazdasági és mikroökonómiai témájú önálló elemzési, kutatási projektekben való részvétel. Kutatási eredmények publikálása jegybanki kiadványokban.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (NMG NMPF)

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban; A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

Junior elemző (KVE VKSE)

Jegybanki szempontból is meghatározó gazdasági folyamatok célzott vizsgálata vállalati felmérések és mikroelemzési módszerek alkalmazásával; A magyar vállalatok versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejlemények elemzése, különös tekintettel a fizikai, pénzügyi és humán tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre; Vállalati felmérésekkel kapcsolatos projektek kidolgozása, szervezése, lebonyolítása és kiértékelése; Kérdőívszerkesztés, a kérdőív tesztelése, reprezentatív minta kijelölése, konzisztenciavizsgálat és imputálási eszközök meghatározása, fókuszcsoportos vizsgálatok szervezése és lebonyolítása, az eredmények elemzése, tanulmányírásban való részvétel és annak prezentálása; A kis- és középvállalati szektor szerkezetét és jellemzőit elemző hazai és nemzetközi kutatások nyomon követése, ismertetése;

KOCKÁZATELEMZŐ

Részvétel a kockázatvállalási és befektetési stratégia kidolgozásában, implementációjában és rendszeres felülvizsgálatában; A pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetése; A kockázati limitrendszer fejlesztése, a referencia portfoliók meghatározása; Részvétel új ügylettípusok, eszközosztályok, kereskedési stratégiák üzleti döntés előkészítésében, értékelésében, külföldi és hazai hitelintézetek minősítésében; Rendszeres és igény szerinti egyedi riportok, tájékoztatók, elemzések elkészítése az MNB felső vezetése számára, szükség esetén ezek élőszóban történő bemutatása;

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ / VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (NMG NMPF)

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése, feljegyzések, javaslatok készítése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban. Közreműködés az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében; A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés.

SAP ALKALMAZÁSGAZDA

Biztosítja a felügyelete alá tartozó SAP modulok és ahhoz kapcsolódó alkalmazások üzemszerű, zökkenőmentes működését és a működési minőség folyamatos fenntartását. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja az adott rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Az érintett alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT FELÜGYELET

Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelés nyújtása az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozásának és továbbfejlesztésének támogatása. Az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődésének nyomonkövetése.