" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

Aktuárius

A rendelkezésre álló információk alapján rendszeresen elemzi és értékeli az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatokat, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra. Részvétel a Központi kgfb tételes adatbázissal (KKTA) kapcsolatos aktuáriusi feladatokban; intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése; részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban; saját kockázat- és szolvenciaértékelések (ORSA) feldolgozása;

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

C#.NET FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

A Magyar Nemzeti Bank Alkalmazásfejlesztési osztályán informatikai alkalmazások programozási feladatainak ellátása, elsősorban Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

ELEMZŐ

Részvétel a Fenntartható pénzügyek főosztály munkájában, különösen az alábbiak szerint: fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos elemzési, modellezési feladatok végzése; fenntartható pénzügyi kutatásokban, tanulmányok készítésében való részvétel; rövid elemzések, szakmai cikkek készítése; részvétel fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos nemzetközi munkacsoportokban (EBA, NGFS);

ELEMZŐ (DIG)

A terület digitális pénzügyekhez kapcsolódó mobil applikáció fejlesztéseiben történő tervezési és koordinációs feladatok ellátása, például, de nem kizárólag: üzleti igény megértése, követelményspecifikáció elkészítésében való közreműködés, fejlesztési terv elkészítése és kivitelezésének támogatása, részben koordinálása, projekt dokumentációk kezelése. Az applikáció fejlesztés mellett elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a hazai és nemzetközi pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, alkalmazott technológiákról.

ELEMZŐ/JUNIOR ELEMZŐ/GYAKORNOK

Elemzések, döntéselőkészítő anyagok készítése a hazai és nemzetközi pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, az intézmények által alkalmazott technológiákról. Az innovatív technológiai megoldások (megosztott főkönyvi technológiák (DLT), mesterséges intelligencia (AI), gépi tanulás (ML) stb.) fejlődésének nyomon követése, az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli vagy a pénzügyi szektort érintő lehetséges gyakorlati alkalmazására. A digitalizációs újítások jegybanki alkalmazhatóságának, a jegybankon belüli technológiai és folyamat oldali megújulás lehetőségeinek elemzése és feltárása. A banki adatvagyon hatékonyabb felhasználására tett javaslatok kidolgozása ML igénybevételével; ezen témakörökben döntés-előkészítő anyagok készítése, valamint a projektek érintett területekkel történő közös megvalósításának koordinálása. A pénzügyi szektor digitalizációjának, innovatív technológiák alkalmazásának (AI, ML, DLT, stb.) témakörében végzett kutatások készítése, ezek publikálása. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése.

ELEMZŐ/KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (PRE)

Részvétel a jegybank top-down stressztesztjének fejlesztésében és üzemeltetésében; A pénzügyi rendszer és a makrogazdaság közötti összefüggések feltárására irányuló kutatási projektekben való részvétel; Az igazgatósághoz kapcsolódó jelentések, kiadványok elkészítésében való részvétel; Társterületekkel végzett közös projektekben, döntéselőkészítő anyagokban való módszertani támogatás nyújtása; Részvétel az igazgatóságon folyó kutató-elemző munka külső és belső képviseletében (tájékoztatók, előterjesztések, szakmai publikációk írása).

Elemző (KVE KVK)

Közreműködés nemzetközi szervezetekkel közös költségvetési vonatkozású munkákban, A nemzetközi fiskális folyamatok elemzése, A hazai államháztartási folyamatok elemzése és előrejelzése, Hazai költségvetési hatásvizsgálatok mikromodellek segítségével, Költségvetési témájú kutatási projektekben való részvétel.

ENGEDÉLYEZÉSI SZAKÉRTŐ

Közreműködés a kibocsátási engedélyezési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében, különösen az alábbi eljárások kapcsán: értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetéséhez, illetve nyilvános ajánlattételéhez készült tájékoztató jóváhagyása; értékpapírok zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó bejelentések; befektetési alapok nyilvántartásba vétele, illetve törlése; befektetési alapok forgalomba hozatalával, egyesülésével, átalakulásával és kezelési szabályzat módosításával kapcsolatos engedélyezési eljárások;

FELÜGYELETI SZAKÉRTŐ

Írásbeli ügyfélmegkeresések kezelése, tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az írásbeli ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; az írásbeli ügyfélmegkeresések kezelése során a Pénzügyi Békéltető Testület ügyfélszolgálati feladatainak ellátása; pénzügyi tárgyú, azon belül elsősorban fogyasztóvédelmi vonatkozású jogszabályok, azok változásai, ajánlások, etikai normák figyelemmel kísérése, a változások napi munkába történő beépítése, szükség szerint tájékoztatás készítése. A Fenntartható pénzügyekért és felügyeleti koordinációért felelős igazgatóságon az Ügyfélkapcsolati Információs Központ feladatait a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

GAZDÁLKODÁSI SZAKÉRTŐ

A Protokoll és rendezvényszervezési főosztály hatáskörébe tartozó költségekhez kapcsolódó költséggazdai adminisztrációs feladatok ellátása (pénzügyi tervezési előkészületek; iktatási feladatok; beszerzési eljárásokban való közreműködés; szolgáltatási szerződések létrejöttének adminisztrációja; szolgáltatások megrendeléséhez, teljesüléséhez kapcsolódó ügyintézés; raktárkészlet felügyelet). A feladat ellátással összefüggő jogszabályok, belső szabályok, illetve a vezetői utasítások által meghatározott feladatok teljesítése, a szükséges intézkedések végrehajtásával együtt. A Protokoll és rendezvényszervezési főosztály pénzügyi terveinek, beszámolóinak összeállítása. Értekezletek, találkozók előkészítése és szervezése, magyar és angol nyelvű levelek, emlékeztetők, beszámolók írása, jegyzőkönyvek összeállítása az elvárt pontossági és időbeli követelményekkel összhangban, a megrendelői igényeknek megfelelően. Nemzetközi és belföldi, valamint külső helyszínen megvalósuló konferenciákhoz, rendezvényekhez, szakmai konzultációkhoz, programokhoz szükséges logisztikai (utazás stb.), tartózkodási (szállás stb.), biztonsági (biztosítás stb.) és egyéb kapcsolódó feltételek biztosítása, egyeztetése, előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IRATKEZELÉSI REFERENS

a beérkező (elektronikus és papíralapú) küldemények átvétele, biztonsági vizsgálatának elvégzése, szortírozása, bontása; átvételkor a küldemények címzésének, épségének és mellékleteinek ellenőrzése; a küldemények értelmezése, érkeztetése, iktatása, szignálása, digitalizálása, dokumentált átadása; tértivevények, S.K. felbontásra rendelt küldemények speciális kezelése; irattári feladatok ellátása;

IRATKEZELÉSI SZAKÉRTŐ

iratkezelési informatikai projektek szakmai feladatainak teljeskörű ellátása; iratkezelési projektek előkészítése, igényfelmérése, tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntéselőkészítő dokumentumok készítése; a jóváhagyott iratkezelési projektek megvalósításának előrehaladásának nyomon követése és rendszeres riportolása; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása; az iratkezelési projektek megvalósításának a biztosítása az elvárt tartalomban, minőségben, határidőben;

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a tőkepiaci jogérvényesítési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a tőkepiaci jogérvényesítési és egyéb hatósági eljárások lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni ellenőrzésekben; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben; közreműködés a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos felügyeleti vélemény kialakításában, illetve a szakterületet érintő állásfoglalások kialakításában; az egyes eljárások során tudomására jutott jogszabálysértés esetén a társhatóságok eljárásának kezdeményezése;

Jogi referens

Pénzügyi vállalkozásokkal, hitelintézetekkel, pénzforgalmi intézményekkel, e-pénz kibocsátókkal és pénzpiaci közvetítőkkel kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban ügyintézőként történő közreműködés; állásfoglalások tervezetének előkészítése; a pénzpiacot érintő európai uniós és magyar jogszabályok változásának folyamatos nyomon követése; szabályozási, jogalkotási véleményezési feladatokban közreműködés.

junior elemző / elemző

Kamatdöntéseket előkészítő anyagok készítése a Monetáris Tanács részére; Háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához; Monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása; Az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; Részvétel a monetáris politikai stratégiával kapcsolatos alkalmazott kutatási projektekben;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban; A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

junior elemző/elemző (KGE KEF)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében.

junior elemző / elemző (MPP MKEF)

Az MNB Fizetési mérleg jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; Az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; Az MNB vezetőinek tájékoztatása a fizetési mérleg folyamatokról és az egyes szektorok pénzügyi megtakarításáról; A külső sérülékenység és a pénzügyi megtakarítás folyamatainak elemzése; A jegybanki mérleg alakulásának vizsgálata és előrejelzése;