" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

A felügyelete alá tartozó alkalmazások üzemszerű működésének zökkenőmentes biztosítása és a működési minőség folyamatos fenntartása, dokumentálása. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja az adott rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Az érintett alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

DevOps RENDSZERMÉRNÖK

IT infrastruktúra fejlesztése, kialakítása, üzemeltetése. Alkalmazás telepítési feladatok elvégzése. Integrációs, valamint alkalmazáshibák elemzése és megoldása. Üzemeltetési tesztek (backup-restore, failover, stb.) elvégzése. Különböző rendszerszintű folyamatok automatizálása.

ELEMZŐ (BPI)

A biztosítási és pénztári szektorból kiinduló prudenciális kockázatok feltárása és elemzése; a biztosítási és pénztári szektor makrogazdasági kitettségének elemzése, értékelése; a makrokörnyezeti változások biztosítási- és pénztári szektorra gyakorolt hatásának feltárása, illetve ezen ismeret felhasználása a szektorok várható fejlődésének elemzéséhez; az egyes biztosítók és pénztárak kockázatainak feltárása, értékelése és mérése, az azonosított problémák kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása; a hazai biztosítási- és pénztári piac nemzetközi aspektusokon keresztül történő vizsgálata, értékelése;

ELEMZŐ MUNKATÁRS (PIF)

fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek működésének elemzésében, kockázatainak feltárásában való részvétel; elektronikus pénzforgalomhoz kapcsolódó jegybanki statisztikák kialakítása, feldolgozása és elemzése; globális szintű innovatív fizetési megoldások megismerése, működési elveinek és kockázatainak feltárása, valamint azok nyomon követése; publikációk készítése, illetve előadása hazai és nemzetközi konferenciákon; Jelentés a fizetési rendszerről” c. MNB kiadvány írásában való részvétel, módszertanának továbbfejlesztése;

FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

Effector platformon működő alkalmazások fejlesztése Effector low-coding platform alkalmazásával, illetve Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; új alkalmazások, folyamatok kialakításában aktív fejlesztői szerepvállalás; alkalmazáskomponensek tervezése, fejlesztése; meglévő alkalmazások, modulok integrálása; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása;

Felsővezetői asszisztens (JDU)

Az ügyvezető igazgató munkájának operatív és adminisztratív támogatása; Beérkező telefonhívások és e-mailek kezelése; Az ügyvezető igazgatóságra érkező és onnan kimenő levelek kezelése, irattározása; Találkozók szervezése, előkészítése; Külsős vendégek fogadása;

FELÜGYELETI SZAKÉRTŐ

Írásbeli ügyfélmegkeresések kezelése, tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az írásbeli ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; az írásbeli ügyfélmegkeresések kezelése során a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásáról általános tájékoztatás nyújtása; pénzügyi tárgyú, azon belül elsősorban fogyasztóvédelmi vonatkozású jogszabályok, azok változásai, ajánlások, etikai normák figyelemmel kísérése, a változások napi munkába történő beépítése, szükség szerint tájékoztatás készítése. A Fenntartható pénzügyekért és felügyeleti koordinációért felelős igazgatóságon az Ügyfélkapcsolati Információs Központ feladatait a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Felügyelő (BPI)

A pénztárak prudens működésének folyamatos felügyelése; a pénztárak tevékenysége során keletkező egyedi és szektorális kockázatok kiszűrése, jelzése, kezelése, komplexebb feladatok (pl. szektorelemzések) elvégzése; a felelősségi körébe tartozó pénztárakról rendelkezésére álló információkkal - a jogszabályi rendelkezések által előírt átfogó, valamint a kockázati alapon elrendelt cél-, utó- és témavizsgálatok segítése, vizsgálati felkészítő összeállítása; negyedévente intézményi kockázatértékelés elvégzése; az engedélyezési eljárások, illetve az intézmények részére kiadott állásfoglalások elkészítésének szakértői véleményével történő támogatása;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (TŐKE SZAKÉRTŐ)

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: A felügyelt intézmények tőke helyzetének folyamatos figyelemmel követése és értékelése, szükség esetén javaslatok tétele a felmerülő kockázatok kezelésére. A Felügyelet által indított vizsgálatokban és a folyamatos felügyelés keretében a vizsgált intézmények tőke helyzetének, tőkeszámítási módszertanának és megfelelősségének ellenőrzése. A felügyelt intézmények tőkehelyzetének értékeléséről vezetői riportok, összefoglaló értékelések készítése. Részvétel a felügyeleti és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ/REFERENS (HFI)

Aktív közreműködés a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában; a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: az intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, az intézmények termékeinek naprakész ismerete, valamint kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban a beérkezett kérelmek kivizsgálása, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

GYAKORNOK (NMG, NMPF)

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban.

IRATKEZELÉSI REFERENS

A beérkező (elektronikus és papíralapú) küldemények átvétele, biztonsági vizsgálatának elvégzése, szortírozása, bontása. átvételkor a küldemények címzésének, épségének és mellékleteinek ellenőrzése. a küldemények értelmezése, érkeztetése, iktatása, szignálása, digitalizálása, dokumentált átadása. tértivevények, S.K. felbontásra rendelt küldemények speciális kezelése. irattári feladatok ellátása.

JOGÁSZ (BPE)

Elsődlegesen döntés-előkészítés illetve ügykezelés a biztosítási, biztosításközvetítői tevékenységgel összefüggő engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási kérelmek tekintetében, szükség szerint előbbi feladatok ellátása az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magánnyugdíj-pénztári, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói szektor tekintetében is; az MNB felügyelete alá tartozó intézményeket érintő engedélyezési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; esetlegesen biztosítóknál, biztosításközvetítőknél, önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknál és magánnyugdíjpénztáraknál folytatott jogérvényesítési eljárásokban való jogi konzulensi feladatok ellátása, továbbá jogérvényesítési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; az Európai Unió szakbizottságaiban, szakértői munkacsoportjaiban kijelölés esetén az MNB képviseletének ellátása; jogi tartalmú beadványok, hatósági megkeresések megválaszolása;

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a pénzmosás vizsgálati szakterület feladatkörébe tartozó eljárásokkal összefüggő hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a hatósági eljárások jogszerű lebonyolításának támogatása, személyes részvétel a helyszíni ellenőrzésekben; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő szakmai kérdésekben; közreműködés a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos felügyeleti vélemény, illetve javaslat kialakításában; a piaci szereplők állásfoglalás iránti kéréseinek megválaszolásához szükséges állásfoglalás-tervezetek előkészítése;

JUNIOR ELEMZŐ (BPI)

A biztosítási és pénztári szektorból kiinduló prudenciális kockázatok feltárása és elemzése; a biztosítási és pénztári szektor makrogazdasági kitettségének elemzése, értékelése; a makrokörnyezeti változások biztosítási- és pénztári szektorra gyakorolt hatásának feltárása, illetve ezen ismeret felhasználása a szektorok várható fejlődésének elemzéséhez; az egyes biztosítók és pénztárak kockázatainak feltárása, értékelése és mérése, az azonosított problémák kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása; a hazai biztosítási- és pénztári piac nemzetközi aspektusokon keresztül történő vizsgálata, értékelése;

junior elemző / elemző

az MNB Fizetési mérleg jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; az MNB vezetőinek tájékoztatása a fizetési mérleg folyamatokról és az egyes szektorok pénzügyi megtakarításáról; a külső sérülékenység és a pénzügyi megtakarítás folyamatainak elemzése; a jegybanki mérleg alakulásának vizsgálata és előrejelzése;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ

Közreműködés az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Az új munkatárs az Igazgatóság Közgazdasági modellezési főosztályának tevékenységébe kapcsolódik be, mely során részt vesz a makrogazdasági témájú önálló elemzési, kutatási projektekben. Részletesen: Részvétel az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeinek működtetésében és fejlesztésében Előrejelzések készítése az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeivel Makrogazdasági és mikroökonómiai témájú önálló elemzési, kutatási projektekben való részvétel

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (KGE KEF)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterületekre vonatkozóan. A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő-, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében.