" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BANKMŰVELETI MUNKATÁRS/GYAKORNOK (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

Elemző (KVE KVK)

Közreműködés nemzetközi szervezetekkel közös költségvetési vonatkozású munkákban, A nemzetközi fiskális folyamatok elemzése, A hazai államháztartási folyamatok elemzése és előrejelzése, Hazai költségvetési hatásvizsgálatok mikromodellek segítségével, Költségvetési témájú kutatási projektekben való részvétel.

ELEMZŐ MUNKATÁRS (PIF)

Részvétel fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek működésének elemzésében, a rendszerek kockázatainak (főként likviditási kockázat) feltárásában, a rendszerekben lévő likviditásra ható tényezőknek feltárásában, a rendszertagok likviditás menedzsmentjének nyomon követésében és értékelésében. Részvétel a Jelentés a fizetési rendszerről c. MNB kiadvány írásában, illetve elemzési módszertanának továbbfejlesztésében. A fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás meghatározása, a statisztikai adatok feldolgozásához és értékeléséhez kapcsolódó módszertan kialakítása, a statisztikai adatok elemzése, adattáblák nyilvántartása és kezelése, valamint az arra épülő belső információs rendszer fejlesztése, kezelése, interaktív riportfelület (dashboard) fejlesztése, MNB honlapon adat publikálás. A felvigyázási tevékenységhez kapcsolódó üzleti analitikai megoldások - hatékony felügyeleti, monitoring és korai figyelmeztető-előrejelzőmodell - továbbfejlesztése. Felvigyázói átfogó értékelés módszertanának fejlesztése és az értékelésben való részvétel.

FELÜGYELŐ / VEZETŐ FELÜGYELŐ (HFI)

A felügyelt bankcsoport stratégiájának, pénzügyi terveinek, kockázati profiljának folyamatos nyomon követése, javaslattétel a feltárt kockázatok kezelésére; A felügyelt intézmény jogszabályoknak megfelelő és prudens működésének biztosítása, hozzájárulás a jó gyakorlatok terjedéséhez; Részvétel a felügyelt intézmény helyszíni vizsgálataiban; Részvétel a bankcsoportok felügyelési programjának kialakításában és végrehajtásában; Részvétel a magyar bankrendszer működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások kidolgozásában;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

Gyakornok (KFO)

A helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálatra való felkészülésben a vizsgálatot végzők támogatása. A felügyeleti munkafolyamatok támogatása elemzésekkel, adatgyűjtéssel. Határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. Aktív közreműködés az osztályhoz tartozó adminisztratív feladatok elvégzésében.

HÁLÓZATI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZERMÉRNÖK

A felelősségi körébe utalt részterület (hálózati és hálózat-biztonsági infrastruktúra) működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. A feladatok ellátása napi 8 órás teljes munkaidőben, nyújtott műszakos munkarendben 7:00 és 18:00 óra között történik. Folyamatosan koordinálja, szervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos infrastruktúra üzemeltetési feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel és a Helpdesk munkatársaival. Ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. Javaslatot tesz az illetékességébe tartozó rendszerek informatikai biztonsági, rendelkezésre állási és működési paramétereinek optimális beállítására. Az informatikai hálózati infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyeletet lát el.

IT BIZTONSÁGI COMPLIANCE FELELŐS

Jogszabályi, hatósági, valamint egyéb üzleti kötelezettségek előírásainak való megfelelés biztosítása, az ezekkel kapcsolatos információbiztonsági kontrollok kialakítása, betartatása és ellenőrzése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumainak előkészítése, karbantartása. Eseti jelleggel egyéb belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumai által előírt eljárások végrehajtásának biztosítása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, az előírt nyilvántartások naprakész vezetése. A vonatkozó szabályozások szerinti folyamatba épített IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtása, valamint részvétel a teljes körű IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtásában. Az érintett szakterületekkel együttműködve folyamatos elemzése és értékelése a Bank informatikai rendszerét fenyegető veszélyek kockázatának.

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ

az MNB Fizetési mérleg jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; az MNB vezetőinek tájékoztatása a fizetési mérleg folyamatokról és az egyes szektorok pénzügyi meg-takarításáról; a külső sérülékenység és a pénzügyi megtakarítás folyamatainak elemzése; a jegybanki mérleg alakulásának vizsgálata és előrejelzése;

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

a Monetáris Tanács és az MNB vezetőinek tájékoztatása a hazai, nemzetközi pénzügyi piaci folyama-tok alakulásáról a hazai pénzügyi piacok működésének, keresleti-kínálati tényezőinek, likviditásának elemzése; a devizaárfolyam és a hozamok alakulását befolyásoló tényezők elemzése; a monetáris politikai döntéseket előkészítő információs rendszer fejlesztése; az MNB Infláció jelentés c. kiadványának készítésében való részvétel

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ / VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

kamatdöntéseket előkészítő anyagok készítése a Monetáris Tanács részére; háttérelemzések készítése és koordinálása döntés-előkészítő anyagok megalapozásához; monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása; az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; részvétel a monetáris politikai stratégiával kapcsolatos alkalmazott kutatási projektekben;

(JUNIOR) ELEMZŐ (JDK)

Részvétel az MNB monetáris politikai eszköztárának kialakításában, működtetésében; Részvétel a pénzügyi piacok likviditásával és struktúrájával kapcsolatos elemzési és kutatási projektekben; Részvétel a devizatartalék-stratégiával kapcsolatos elemzési és kutatási munkában; Kapcsolattartás, szakmai véleménycsere a jegybank kereskedelmi banki és egyéb partnereivel; Rendszeres és igény szerinti egyedi riportok, tájékoztatók, elemzések elkészítése az MNB felső vezetése számára, szükség esetén ezek élőszóban történő bemutatása;

Junior elemző (KVE VKSE)

Jegybanki szempontból is meghatározó gazdasági folyamatok célzott vizsgálata vállalati felmérések és mikroelemzési módszerek alkalmazásával; A magyar vállalatok versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejlemények elemzése, különös tekintettel a fizikai, pénzügyi és humán tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre; Vállalati felmérésekkel kapcsolatos projektek kidolgozása, szervezése, lebonyolítása és kiértékelése; Kérdőívszerkesztés, a kérdőív tesztelése, reprezentatív minta kijelölése, konzisztenciavizsgálat és imputálási eszközök meghatározása, fókuszcsoportos vizsgálatok szervezése és lebonyolítása, az eredmények elemzése, tanulmányírásban való részvétel és annak prezentálása; A kis- és középvállalati szektor szerkezetét és jellemzőit elemző hazai és nemzetközi kutatások nyomon követése, ismertetése;

(JUNIOR) KÉSZPÉNZPOLITIKAI SZAKÉRTŐ

A Magyar Nemzeti Bank készpénzes stratégiájából adódó, a bankjegyek és érmék kibocsátására, illetve gyártatására és forgalmazására vonatkozó, valamint készpénzlogisztikával, fizetési szokásokkal összefüggő stratégiai ügyekkel kapcsolatos elemzések, kutatások, döntéselőkészítő anyagok készítése. Így különösen: a készpénzlogisztikai működéshez, stratégiai döntésekhez kapcsolódó szakértői elemzések, vezetői döntéselőkészítő anyagok kidolgozása; a Készpénzlogisztikai igazgatóság hatáskörét érintő készpénzpolitikai feladatok tekintetében elemzések és prognózisok készítése; szakmai tanulmányok készítése, kutatások végzése készpénzstratégiai kérdésekben; részvétel az MNB készpénzlogisztikát érintő belső szakmai projektjeiben;

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ/VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (NMG)

A Nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgató munkájának támogatása gazdaságtudományi ismeretterjesztési szempontból. Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel elsősorban a monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban. Közreműködés az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében. Módszertani változásokra, új eszközök bevezetésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Az MNB oktatási programjaiban való részvétel. Tananyag kidolgozása, tanterv összeállítása, fejlesztése. Nemzetközileg elismert külföldi előadókkal közös oktatási tevékenység, velük való kapcsolattartás. Szakmai támogatás az oktatási programok, előadások, konferenciák, szakmai műhelyek szervezéséhez. A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

SAP ALKALMAZÁSGAZDA

Biztosítja a felügyelete alá tartozó SAP modulok és ahhoz kapcsolódó alkalmazások üzemszerű, zökkenőmentes működését és a működési minőség folyamatos fenntartását. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja az adott rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Az érintett alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (DLO)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (NFO)

Deviza-ügyfélszámla vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Deviza-fizetési forgalom (papíron és elektronikusan érkező fizetési megbízások) lebonyolítása, ellenőrzése, jutalékok, díjak, kamatok elszámolása, kapcsolódó levelezés. Nosztró számlák egyeztetése és nyitott tételek nyilvántartása, feladása a társterületeknek. Főkönyvi egyeztetések, leltározás. Aláírásellenőrzés és specimenkezelés.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése.